Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov About us Statutes
Stanovy PDF Print E-mail
Written by Administrátor   

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA CEPTA – Centra pre trvaloudržateľné alternatívy

so zapracovanými zmenami schválenými na Valnom zhromaždení konanom 22.10.2007 v B.Bystrici

I.Všeobecné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia v slovenskom jazyku: Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (ďalej len združenie)

 2. Názov združenia v anglickom jazyku: Centre for Sustainable Alternatives

 3. Oficiálna skratka názvu združenia: CEPTA

 4. Sídlom združenia je Nográdyho 39, 960 01 Zvolen.

 5. Cieľom a poslaním združenia je podpora a realizácia činností, ktoré podľa členov združenia rozvíjajú princípy trvalej udržateľnosti.

 6. Združenie je dobrovoľné zoskupenie osôb, ktoré sa rozhodnú napĺňať cieľ a poslanie združenia.

 7. Združenie vyvíja činnosť nezávisle od politických strán a záujmov hospodárskych organizácií.

 8. Združenie je právnickou osobou.

II.Činnosť združenia

 1. Združenie dosahuje svoj cieľ najmä týmito činnosťami:

 1. tvorba, koordinácia a realizácia projektov na všetkých úrovniach,

 2. vedecko-výskumná činnosť,

 3. publikačná činnosť,

 4. poradenstvo a konzultácie,

 5. informačné, propagačné, osvetové a reklamné aktivity (konferencie, exkurzie a pod.),

 6. koordinácia aktivít podporujúcich trvaloudržateľné alternatívy na národnej aj medzinárodnej úrovni,

 7. odborná posudková a audítorská práca,

 8. podpora a realizácia výroby, distribúcie a predaja produktov trvaloudržateľného poľnohospodárstva, vidieka a tradičných remesiel,

 9. monitoring kvality zložiek ŽP, produktov, procesov, služieb a manažmentu,

 10. výchovné, voľno-časové a vzdelávacie aktivity (krúžky, tábory, záujmové skupiny, diskusie, stretnutia, školenia, kurzy),

 11. ochrana zdravia, bezkonfliktná a efektívna komunikácia, zdravý životný štýl,

 12. podpora členov združenia v aktivitách a celoživotnom vzdelávaní (príspevky na aktivity a študijné pobyty, štipendiá a pod.).

 1. Združenie môže vykonávať aj iné činnosti smerujúce k dosahovaniu jeho cieľa, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, ak sú tieto v súlade so stanovami, kódexom združenia, internými predpismi združenia a legislatívou Slovenskej republiky. Realizáciu činností neuvedených v odseku 1 v mene združenia musí schváliť Rada združenia.

 2. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj podnikateľskú činnosť, ak je táto v súlade s cieľom, poslaním a rámcovými hodnotami stanovenými v dobrovoľnom kódexe členov združenia, v súlade s internými predpismi združenia a týmito stanovami.

 3. Činnosť združenia, obzvlášť vo veciach predkladania grantových projektov, prezentovania činností združenia uskutočňovaných pod hlavičkou združenia navonok, kúpy majetku a služieb v súvislosti s realizáciou projektov, nakladaním s majetkom združenia, účtovaním a reportovaním projektov, a ostatných dôležitých aspektoch fungovania združenia, sa riadi internými pravidlami združenia. Interné pravidlá schvaľuje Rada združenia, ktorá ich následne bezodkladne sprístupní všetkým členom združenia vykonávajúcim projekty na ich kontaktné emailové adresy uvedené v evidencii združenia.

III.Projektová činnosť

 1. Návrhy projektov, realizovaných pod hlavičkou združenia, má právo predkladať Rade združenia každý člen združenia. Návrhy projektov musia pomáhať napĺňať cieľ združenia a musia byť v súlade s poslaním a stanovami združenia.

 2. Všetci členovia združenia vykonávajúci projekty pod hlavičkou združenia sú zodpovední za dodržiavanie interných pravidiel združenia (účtovníctvo a pod.).

 3. Projekt podaný pod hlavičkou združenia musí byť schválený Radou združenia. Za realizáciu schváleného projektu je v plnej miere zodpovedný koordinátor projektu, resp. Radou združenia poverená osoba.

IV.Členstvo

 1. Členom združenia sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá má záujem pomáhať dosiahnuť cieľ združenia, súhlasí so stanovami a dobrovoľným kódexom združenia. Členstvo v združení vzniká fyzickej osobe dňom doručenia písomnej prihlášky s prehlásením o súhlase so stanovami a kódexom združenia na adresu združenia.

 2. Členom združenia sa môže stať aj právnická osoba alebo neformálna skupina osôb (ďalej iba kolektívny člen), ktorej aktivity sú v súlade s cieľom a dobrovoľným kódexom združenia. Kolektívny člen je v združení zastupovaný jedným zástupcom, spravidla štatutárom právnickej osoby, respektíve lídrom neformálnej skupiny osôb, alebo nimi písomne povereným zástupcom. Zástupca kolektívneho člena má rovnaké práva povinností ako ostatní členovia združenia, vrátane hlasovaní na zhromaždeniach členov združenia, na ktorých má kolektívny člen jeden hlas.

 3. Prihláška kolektívneho člena združenia musí obsahovať:

 1. vyhlásenie o súhlase so stanovami a kódexom združenia podpísané štatutárom právnickej osoby, respektíve lídrom neformálnej skupiny,

 2. stanovy alebo obdobný dokument kolektívneho člena,

 3. písomný mandát zástupcu kolektívneho člena v združení,

 4. zápis zo stretnutia, na ktorom sa kolektív rozhodol pre členstvo v združení,

 5. zoznam a opis aktivít kolektívneho člena, ktoré budú zastrešené združením a považované za spoločnú činnosť kolektívneho člena a združenia

 6. v prípade neformálnej skupiny osôb aj menný zoznam členov, ktorí môžu čerpať výhody z členstva v združení (príspevky na aktivity a štúdium, a pod.) a emailové kontakty na nich.

 1. Kolektívny člen je povinný každoročne doručiť združeniu do 31. januára za predchádzajúci rok:

 1. aktualizovaný zoznam členov,

 2. zoznam aktivít uskutočnených pod hlavičkou združenia za uplynulý kalendárny rok,

 3. zoznam plánovaných aktivít pod hlavičkou združenia v nasledujúcom roku

Ak kolektívny člen nedoručí požadované dokumenty v stanovenom termíne, pozastaví sa jeho členstvo v združení do času ich doručenia, po ich nedoručení do konca kalendárneho roka, jeho členstvo v združení zaniká s účinnosťou od 1. januára nasledujúceho roka.

 1. Združenie môže vyberať členské príspevky. Členské príspevky sú vyberané na kalendárny rok, a to vždy k 31.decembru predchádzajúceho roka ako príspevky na činnosť združenia v nasledujúcom kalendárnom roku. O ich výške, prípadne odpustení, každoročne rozhodne Rada združenia najneskôr do konca novembra.

 2. Hlasovanie

Hlasovať, voliť a inak vyjadrovať svoj názor môžu členovia združenia predovšetkým:

 1. fyzicky, priamo na stretnutí, zhromaždení, videokonferencii, telekonferencii a pod. (ďalej len na stretnutí) združenia,

 2. prostredníctvom telekonferencie, resp. videokonferencie v čase stretnutia,

 3. prostredníctvom e-mailu, obyčajne do 30 dní po skončení stretnutia, ak Rada združenia nestanoví inak

 4. písomne obyčajne do 30 dní po skončení stretnutia, ak Rada združenia nestanoví inak

Priebeh a formu príp. elektronického hlasovania stanoví Rada združenia a za jeho správnu realizáciu je zodpovedný predseda združenia, príp. ním poverená osoba.

 1. Členovia združenia majú nasledovné práva:

 1. byť informovaní o všetkých záležitostiach a aktivitách združenia,

 2. zúčastňovať sa zasadnutí všetkých orgánov združenia (bez práva hlasovať),

 3. predkladať návrhy orgánom združenia a žiadať od nich spätnú väzbu k predloženým návrhom,

 4. nahliadať do spisov združenia,

 5. tvoriť návrhy projektov, predkladať ich na posúdenie Rade združenia, po ich schválení Radou združenia predkladať tieto návrhy projektov nadáciám a ostatným donorom a sponzorom, uskutočňovať aktivity uvedené v týchto návrhoch projektov a užívať na vykonávanie týchto projektových aktivít určený existujúci alebo získaný majetok združenia.

   

  Po roku aktívneho členstva v združení (t.j. po vykonávaní Radou schválených projektových aktivít v prospech združenia v dĺžke aspoň 12 ukončených kalendárnych mesiacov) získavajú členovia združenia aj nasledovné práva:

 6. hlasovať na zhromaždení členov,

 1. byť nominovaný a volený do orgánov združenia,

 2. žiadať Radu združenia o možnosť využívať majetok združenia, ktorý združenie nadobudlo v súvislosti s aktivitami uskutočnenými členom pod hlavičkou združenia, aj mimo sídlo združenia a aj na súkromné účely.

O udelení práv členom uvedených v písmenách f) až h) rozhoduje Rada združenia. V prípade, že člen nie je spokojný s rozhodnutím Rady, môže iniciovať hlasovanie o udelení mu týchto práv na Zhromaždení členov, ktorého rozhodnutie je nadradené rozhodnutiu Rady.

Práva uvedené v písmenách f) až h) sa automaticky vzťahujú na všetkých zakladajúcich členov združenia.

O odobratí práv uvedených v písmenách f) až h) rozhoduje Rada združenia, napr. v prípade dlhodobej (36 mesiacov) neaktivity člena, opakovanom a vedomom porušovaní interných predpisov, kódexu združenia a pod. V prípade, že člen nie je spokojný s rozhodnutím Rady združenia, môže iniciovať hlasovanie o ponechaní mu týchto práv na Zhromaždení členov, ktorého rozhodnutie je nadradené rozhodnutiu Rady združenia.

 1. Členovia združenia majú nasledovné povinnosti :

 1. dodržiavať stanovy a vnútorné pravidlá združenia,

 2. zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov združenia, do ktorých boli zvolení,

 3. vykonávať aktívnu činnosť v rámci plnenia poslania, cieľov a programu združenia,

 4. platiť členské príspevky, ktorých výšku a spôsob úhrady určuje Rada združenia, a to vždy na kalendárny rok dopredu

 5. vo svojom správaní voči združeniu aj navonok zohľadňovať dobrovoľný kódex členov združenia.

 6. v prípade realizácie projektu inej činnosti pod hlavičkou združenia umožniť revíznemu orgánu a členom Rady združenia bezodkladne nahliadať do všetkých dokumentov týkajúcich sa týchto projektov.

 1. Pozastavenie členstva:

 1. Členstvo v združení môže byť pozastavené rozhodnutím Rady združenia.

 2. Člen, ktorému Rada združenia pozastavila členstvo, nesmie vykonávať aktivity zastrešované združením, hlasovať, voliť ani byť volený, ak Rada združenia nerozhodne inak.

 3. Do 10 dní od doručenia rozhodnutia o pozastavení členstva musí dotknutý člen vrátiť majetok združenia.

 4. Členstvo kolektívneho člena v združení je pozastavené nedoručením požadovaných dokumentov do 31.januára.

Ak Rada združenia vo svojom rozhodnutí neuvedie inak, považuje sa pozastavenie členstva rozhodnutím Rady združenia za návrh najbližšiemu Zhromaždeniu členov na vylúčenie člena zo združenia.

 1. Členstvo v združení zaniká:

  1. dobrovoľným vystúpením člena na základe písomného oznámenia člena zaslaného Rade združenia (členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia na adresu združenia)

  2. rozhodnutím schváleným nadpolovičnou väčšinou hlasov zúčastnených na Zhromaždení členov (podľa čl. IV ods. 7), ktorým sa potvrdí návrh Rady združenia na vylúčenie člena (ktorému Rada svojim rozhodnutím pozastavila členstvo),

  3. u kolektívneho člena nedoručením požadovaných dokumentov do 31.decembra podľa čl. IV, ods. 4,

  4. úmrtím člena (fyzickej osoby) alebo zánikom člena (kolektívneho člena),

  5. zánikom združenia.


Orgány združenia

V.Zhromaždenie členov

 1. Zhromaždenie členov (ďalej len ZČ) je najvyšším orgánom združenia. Členmi ZČ sú všetci členovia združenia. ZČ sa spravidla sa schádza raz ročne, je uznášaniaschopné, ak ho zvolal predseda združenia v zmysle interných pravidiel a jeho závery sú právoplatné, ak sú schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa článku IV, ods. 6.

 2. Zhromaždenie členov vykonáva nasledovnú činnosť:

 1. schvaľuje zloženie Rady združenia, príp. Revíznej komisie združenia, správu o hospodárení ako aj rozpočet združenia dvojtretinovou väčšinou platných hlasov podľa článku IV, ods. 6,

 2. predkladá a diskutuje o návrhoch na zmeny a doplnky stanov združenia,

 3. predkladá a diskutuje o návrhoch na zmeny a doplnky kódexu združenia,

 4. podáva návrhy činnosti združenia, rozoberá prípadné spory, sťažnosti členov združenia – predkladá návrhy na ich riešenie, rozhodnutia prijíma Rada združenia,

 5. rozhoduje nadpolovičnou väčšinou o vylúčení člena združenia, ktorému Rada združenia pozastavila členstvo,

 6. na návrh členov združenia môže v zdôvodnených prípadoch navrhnúť odvolanie predsedu alebo niektorého z členov Rady združenia a vypísať dodatočné voľby do Rady združenia. Na odvolanie predsedu alebo iného člena Rady združenia je potrebná dvojtretinová väčšina zúčastnených hlasov a dvojtretinový súhlas Rady združenia podľa článku IV, ods. 6,

 7. rozhoduje dvojtretinovou väčšinou o zániku združenia.

Rozhodnutia a prijaté odporúčania zhromaždenia členov sú záväzné pre všetkých členov združenia.

VI.Rada združenia

 1. Rada združenia je riadiacim a výkonným orgánom združenia.

 2. Členovia Rady združenia sú:

 1. predseda združenia

 2. podpredseda združenia

 3. koordinátor účtovníctva združenia v zmysle interných pravidiel účtovníctva združenia

 4. osoby zodpovedné za jednotlivé programové oblasti činnosti združenia

 1. Rada združenia sa schádza podľa potreby, spravidla v trojmesačných cykloch na zasadnutiach Rady združenia. Zasadnutia Rady združenia zvoláva predseda združenia z vlastného podnetu alebo na oficiálnu žiadosť aspoň dvoch členov Rady združenia, alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny členov združenia. Rada združenia schvaľuje závery s konsenzuálnou dohodou podľa čl. IV, ods. 6.

 2. Rada združenia vykonáva predovšetkým nasledovnú činnosť:

 1. rozhoduje o použití spoločných finančných prostriedkov združenia v zmysle týchto stanov, interných pravidiel, schválených návrhov a rozpočtov projektov,

 2. posudzuje a schvaľuje návrhy projektov podávaných pod hlavičkou združenia a ďalší postup pri realizácii týchto projektov,

 3. schvaľuje a aktualizuje interné pravidlá a smernice združenia,

 4. predkladá zmeny a doplnky stanov združenia,

 5. predkladá zmeny a doplnky kódexu združenia,

 6. vedie finančný denník,

 7. raz ročne predkladá Zhromaždeniu členov správu o hospodárení združenia,

 8. stanovuje výšku členského príspevku,

 9. rozhoduje o pozastavení členstva v združení v zmysle týchto stanov,

 10. rieši podnety zo strany členov združenia.

 1. Rada má právo pozastaviť členstvo v združení a podať návrh na jeho zrušenie.

 2. Rozhodnutia a prijaté odporúčania prijaté konsenzom Rady združenia sú záväzné pre všetkých členov združenia.

 3. Členovia združenia môžu kedykoľvek kontaktovať Radu združenia písomne na adrese združenia, alebo emailom zaslaným na emailové adresy všetkých členov Rady združenia. Rada je povinná vysporiadať sa s takto získanými podnetmi členov najneskôr do 30 dní od ich doručenia členom Rady.

 4. Každý člen Rady združenia je povinný umožniť revíznemu orgánu združenia prístup ku všetkým informáciám a materiálom združenia, ktoré má k dispozícii.

VII.Predseda združenia

 1. Predseda združenia je štatutárnym zástupcom združenia.

 2. Predseda združenia vykonáva nasledovnú činnosť:

 1. zastupuje združenie navonok (podpisuje dokumenty v mene združenia a pod.),

 2. zvoláva a vedie zasadnutia Rady združenia,

 3. koordinuje činnosť Rady združenia,

 4. zvoláva a vedie Zhromaždenie členov,

 5. informuje členov Rady združenia o všetkých aktuálnych veciach týkajúcich sa chodu združenia,

 6. bezodkladne preposiela členom Rady združenia všetku korešpondenciu, ktorej obsah sa týka záležitostí vo výlučnej kompetencii Rady združenia v zmysle článku VI, odseku 3 stanov,

 7. je povinný umožniť revíznemu orgánu prístup ku všetkým informáciám a materiálom združenia, ktoré má k dispozícii.

 1. V prípade, že predseda z akýchkoľvek dôvodov nemôže vykonávať svoju činnosť v združení, zastupuje ho podpredseda združenia, alebo iný, Radou združenia písomne poverený člen združenia.

 2. Predseda a podpredseda združenia sú volení (podľa IV, ods. 6) Zhromaždením členov na dobu neurčitú. Návrh na voľby predsedu a/alebo podpredsedu združenia môže podať každý člen združenia, a to priamo na ZČ na ktorom je prítomná aspoň polovica členov združenia, alebo emailom adresovaným všetkým členom Rady združenia. O návrhu na zmenu predsedu a/alebo podpredsedu združenia hlasuje ZČ vtedy, ak sa s týmto návrhom stotožnila nadpolovičná väčšina členov Rady združenia, alebo sa pod tento návrh podpíše aspoň jedna tretina všetkých členov združenia.

 3. Predseda môže splnomocniť výkon niektorých svojich kompetencií súvisiacich s realizáciou projektov pod hlavičkou združenia na osoby zodpovedné za tieto projekty. Splnomocnenie musí mať písomnú podobu, v ktorej je presne definovaný obsah a rozsah splnomocnenia a jeho časová platnosť.

 4. Predseda združenia je členom Rady združenia.

VIII.Podpredseda združenia

 1. Podpredseda združenia zastupuje predsedu združenia ako štatutárny zástupca, ak predseda združenia nemôže vykonávať svoju funkciu:

 1. zo zdravotných dôvodov,

 2. z dôvodu neprítomnosti v bezodkladných prípadoch (napr. pobyt v zahraničí).

 1. Podpredseda združenia môže zastupovať ako štatutárny zástupca, predsedu združenia aj v iných prípadoch, ak ho predseda združenia zastupovaním poverí. V jeho kompetencii je:

 1. tvorba výročnej správy združenia,

 2. evidencia členov a aktualizácia ich kontaktov,

 3. monitoring aktuálne realizovaných projektov pod hlavičkou združenia,

 4. organizácia stretnutí združenia,

 5. aktualizácia a úpravy internetovej stránky združenia.

 1. Podpredseda združenia je členom Rady združenia.

IX.Koordinátorúčtovníctva združenia

 1. Koordinátor účtovníctva združenia je v zmysle interných pravidiel účtovníctva osoba, ktorá vedie majetkovú, finančnú a účtovnú evidenciu združenia. V jeho kompetencii je ročná účtovná uzávierka ako aj pravidelné (obvykle 1/4 ročné) informovanie o stave účtu združenia a rozpočtu jednotlivých projektov.

 2. Koordinátor účtovníctva disponuje s pokladňou a účtom združenia. Vybavuje požiadavky členov združenia týkajúce sa hospodárenia so spoločnými prostriedkami združenia za účelom uskutočňovania činností v rámci projektov vykonávaných pod hlavičkou združenia. Práva a povinnosti koordinátora účtovníctva združenia, a práva a povinnosti členov združenia voči nemu, stanoví Rada združenia v interných pravidlách o účtovníctve združenia, o disponovaní s účtom združenia, prípadne ďalších interných pravidlách.

 3. Koordinátor účtovníctva je povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť revíznemu orgánu združenia, v zmysle interných pravidiel o revíznom orgáne združenia prijatých Radou a nadradených relevantných rozhodnutí ZČ.

 4. Koordinátor účtovníctva združenia je členom Rady združenia.

X.Revízny orgán

 1. Revíznym orgánom združenia môže byť revízor združenia alebo viacčlenná revízna komisia. O jeho zriadení, kompetenciách, fungovaní a prípadnom odmeňovaní rozhoduje Rada združenia alebo ZČ, pričom rozhodnutie ZČ je nadradené rozhodnutiu Rady.

 2. Revízny orgán združenia kontroluje činnosť a hospodárenie združenia, dodržiavanie stanov a interných pravidiel združenia, dodržiavanie legislatívy platnej na území Slovenskej republiky. Upozorňuje riadiace orgány a osoby zodpovedné za projekty na nedostatky v ich práci, a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. V prípade potreby vedie vnútorný audit združenia. Revízny orgán koná na základe vlastnej iniciatívy, alebo povinne začne vyšetrovanie na základe podnetu min. 3 riadnych členov združenia. O začatých konaniach a ich výsledkoch konania revízny orgán informuje elektronickou cestou všetkých členov združenia.

XI.Hospodárenie

 1. Hospodárenie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom združenia sa uskutočňuje v závislosti od projektov, ich rozpočtov, rozpočtu združenia a príp. interných pravidiel schválených Radou združenia. Všetci členovia združenia zodpovedajú za zabezpečenie maximálnej účelnosti a hospodárnosti vynakladania spoločných prostriedkov združenia a za účelné a šetrné nakladanie s majetkom združenia.

 1. Zdrojmi majetku sú:

 1. členské príspevky

 2. dary od fyzických a právnických osôb

 3. dotácie a granty od právnických osôb

 4. výnosy z činností a majetku združenia

 1. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť po zdanení v zmysle platnej legislatívy použité len na podporu činností smerujúcich k dosiahnutiu cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj hospodársku činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov, poslania združenia, v súlade s internými predpismi a týmito stanovami.

XII.Zánik združenia

V prípade zániku združenia o jeho majetku rozhodne ZČ tak, aby ďalšie využívanie tohto majetku bolo v súlade s cieľom, poslaním a hodnotami združenia.

XIII.Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy združenia sú záväzné pre každého jeho člena.

 2. Stanovy sú platné dňom registrácie združenia do registra MV SR, resp. dňom potvrdenia ich zmien a doplnkov MVSR

 3. Pridružení a riadni členovia v združení podľa predchádzajúcich stanov sa prijatím zmien stanov, schválených na Valnom zhromaždení konanom 22.10.2007 v Banskej Bystrici, stávajú členmi združenia v súlade s článkom IV. týchto stanov a Valné zhromaždenie sa mení na Zhromaždenie členov.

Last Updated on Friday, 05 September 2008 17:45
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie