Pripomienky AEF k Výročnej správe 2006 k Plánu rozvoja vidieka 2004-2006 Print
Zvolen; 27.06.07 Stiahnuť dokument
Agro-eko forum definovalo 10 zásadných pripomienok k poslednej Výročnej správe 2006 PRV 2004-2006. Požadujeme prehodnotiť v správe deklarované dodržiavanie princípu partnerstva v Monitorovacom výbore, horizontálneho súladu všetkých opatrení PRV 2004- 2006 s princípmi trvaloudržateľného rozvoja, oprávnenosť pridelenia prostriedkov v opatrení 6 "Zlepšovanie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych výrobkov", kde v druhej výzve v r. 2006 rozdelila Pôdohospodárska platobná agentúra 63 mil. Sk pre 4 projekty....
Last Updated on Friday, 29 June 2007 11:33