Strednodobé hodnotenie PRV 2007-2013 Print

Agro-eko fórum pripomienkovalo Návrh MPSR na strednodobé (mid-term) hodnotenie PRV SR 2007-2013. V hodnotení sa správne poukazuje na viacero nedostatkov - nerovnomerné rozloženie čerpania prostriedkov na prvé 3 roky programu z viacerých projektových opatrení, zlé nastavenie kritérií s ohľadom na malé subjekty, nedostatočná osveta pri Leso-environmentálnych platbách atď. Na druhej strane nesúhlasíme s navrhovaným presunom prostriedkov z opatrenia Poradenstvo, kde treba zmeniť kritériá, nie odoberať prostriedky. Nezávislé širokospektrálne poradentsvo od kvality a efektivity produkcie, cez využívanie prvkov integrovanej a biologickej ochrany až po agro-environmentálne opatrenia patrí k pilierom dlhodobej konkurencieschopnosti nášho poľnohospodárstva, lesníctva aj potravinárstva. Viac v priložených pripomienkach.

Last Updated on Thursday, 02 December 2010 09:47