Priority Agro-eko fóra na obdobie 2012-2015, resp. 2014 - 2020 Print

Na Slovensku začína pracovať nová vláda SR zároveň sa začína proces tvorby nového programového dokumentu pre rozdeľovanie EÚ prostriedkov v sektoroch pôdohospodárstva. POčas prípravy Programového vyhlásenia novej vlády v SR (apríl 2012) Agro-eko fórum pripravilo sumár priorít na najbližšie vládne obdobie. Začiatkom mája 2012 sme boli vyzvaný vyplniť (priložený) dotazník preferencií za našu platformu. Proces prijímania nového PRV 2014-2020 je samozrejme kľúčový pre jeho efektivitu, funkčnosť a účelnosť počas jeho platnosti. Z procesného hľadiska považujeme za kľúčový princíp partnerstva tak z pohľadu akceptovania, argumentácie návrhov a pripomienok ako aj z pohľadu dostatočného času, informácií a prostriedkov pri tvorbe dokumentu. Nie je pre nás reálne vypracovať plnohodnotné pripomienky k ca 140 stranovému materiálu za 3, resp.5 prac. dní. Rovnako dodnes nepoznáme mechanizmus tvorby dokumentu, pracovné skupiny pre jednotlivé oblasti na ktorých chcú zástupcovia AEF participovať.

Pre nastávajúce obdobie budeme presadzovať maximálnu podporu malým a ekologickým producentom, rozvoju lokálnych výrobno-spotrebných reťazcov, dobrým agro a leso-environmentálnym opatreniam vrátane opatrení na ochranu vody a klímy, kompenzácie súkromných vlastníkov pôdy, lesov za ochranu biotopov, resp. oblastí Natura 2000, ďalej to budú opatrenia na poradenstvo, vzdelávanie a informovanie dobrej praxe prírode blízkych foriem hospodárenia, podpora včelárov, ochrana chránených a užitočných organizmov v poľnohospodárstve či lesníctve, rozvoj vidieckych oblastí predovšetkým cez program LEADER. Budeme bojovať za to aby prostriedky EÚ a nášho rozpočtu v pôdohospodárstve neboli zneužité skupinovými záujmami, či bezúčelne prelievané prostriedkov cez investičné, resp. plošné opatrenia, ktoré neprinášajú očakávané celospoločenské benefity čo v mnohých oblastiach hrozí.

V prílohe nájdete prvý dotazník priorít na obdobie 2014-2020, ktorý začiatkom mája 2012 zaslalo AEF tak na MŽP SR (kde je vytvorená pracovná skupina k tomuto programu) ako aj na MPRV SR, kde tieto pracovné skupiny, ani samotný proces tvorby dokumentu zatiaľ nepoznáme. V druhej prílohe je Nariadenie EÚ o podpore rozvoja vidieka na roky2014-2020. V ostatnej prílohe nájdete priority Agro-eko fóra, ktoré boli vypracované ako podklad k Programovému vyhláseniu novej vlády SR od roku 2012.

Last Updated on Thursday, 30 August 2012 10:50