OP Rybné hospodárstvo 2014-2020 a Agro-eko fórum Print

Pre roky 2014-2020 pripravuje SR operačný porogram zameraný na rozvoj rybného hospodárstva (OP RH 2014-2020). Vzhľadom na to že ide o dôležitý program z pohľadu dopadu na krajinu a ekosystémy, Agro-eko fórum sa aktívne zapája do prípravných procesov - tvorby tohto programu, ktoré sú zatiaľ žiaľ iba formálne, nie pracovné. AEF má jasné priority a ciele, ktoré chce v rozvoji rybného hospodárstva ako aj v OP RH 2014-2020 presadiť. Naše priority podporuju ochranu vzáchych vodných-eko systémov, ohrozených druhov rýb, vtákov ale aj ostatných oragnizmov závislých od vodných tokov, jazier, rybníkov a pod. Rovnako nám ide o udržateľný rozvoj rybného hospodárstva na Slovensku, ktoré má stále veľký potenciál a môže napomáhať riešiť nie len nezamestnanosť na vidieku ale aj adaptáciu krajiny na klimatické zmeny.

V prílohách nájdete relevantné dokumenty tak k stratégii rozvoja akvakultúry v SR ako aj k OP RH 2014-2020.

   

Last Updated on Friday, 08 March 2013 16:02