Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Biofuels
GM crops the socio-economic impacts of genetically modified crops PDF Print E-mail

When assessing GM crops for marketing or cultivation in the European Union, socioeconomic issues are overlooked. This briefing assesses the impacts on rural communities, the environment and the economic burden upon the conventional and organic food sectors. It considers much broader issues than those dealt with by the European Commission in its upcoming report on socio-economic implications of GMO cultivation.

Last Updated on Friday, 11 March 2011 10:21
 
Driving to destruction: the impacts of Europe’s biofuel plans on carbon emissions and land PDF Print E-mail

A new study analyses the likely impacts on land use and greenhouse gas (GHG) emissions of biofuel use by 2020, as projected in recently published National Renewable Energy Action Plans (NREAPs) in 23 EU member states .  The analysis includes evidence on size and impacts of ‘indirect land use change’ (ILUC) resulting from biofuel use.

Last Updated on Friday, 11 March 2011 10:22
 
Vieme čo jeme?..., alebo ako súvisí naše jedlo so zdravím a životným prostredím. PDF Print E-mail
Last Updated on Friday, 21 January 2011 13:26
 
Sójový olej a nepriame zmeny využívania krajiny PDF Print E-mail

Ciele Európskej únie (EÚ) v oblasti biopalív vedú k rýchlemu nárastu dopytu po plodinách ako sú cukrová trstina, palma olejná a sója, čo vyvíja veľký tlak na získavanie väčšieho množstva poľnohospodárskej pôdy. Tam, kde takéto rozširovanie prebieha na úkor lesov, rašelinísk a iných na uhlík bohatých ekosystémov, dochádza k významnému nárastu emisií skleníkových plynov z pôdy a odstránenej vegetácie. Takáto expanzia na úkor prírodných ekosystémov je často nepriama, t. j. plodiny určené na výrobu biopalív sa nevysádzajú na lesných pôdach, ale namiesto toho nahrádzajú iné plodiny alebo sa vysádzajú na pastvinách, ktoré sa následne presúvajú do lesov. Tento problém je zložité riešiť aj prostredníctvom schém trvalo udržateľnej certifikácie, ktoré sú v zmysle svojej definície určené pre farmy.

Vedecký výskum v súčasnosti dokazuje, že emisie z nepriamych zmien využívania krajiny majú potenciál anulovať akékoľvek úspory emisií skleníkových plynov, ktoré by mohli vzniknúť používaním biopalív. V skutočnosti by konečným výsledkom cieľov v oblasti biopalív mohol byť celkový nárast emisií.

Tento dokument  sa zameriava na to, ako dopyt po sójovom oleji vplýva na dopyt po palmovom oleji, čím  prispieva k nepriamym zmenám využívania krajiny.

CELÝ DOKUMENT NA STIAHNUTIE:

Last Updated on Friday, 11 March 2011 13:21
 
“Sustainable” palm oil driving deforestation PDF Print E-mail

European Union (EU) biofuel targets are leading to a rapid increase in demand for feedstock crops such as sugar cane, oil palm and rape seed. This creates severe pressure for more agricultural land. Where this expansion occurs at the expense of forests, peat land and other carbon rich habitats, it results in substantial increases in greenhouse gas emissions from the soil and the removed vegetation. This expansion at the expense of natural habitats is often indirect, ie. biofuel crops are not planted on forestland, but instead displace other crops or pasture land which move to the forest. This makes it impossible to address this issue through sustainability certification schemes that by definition work at a farm-scale level.

Scientific research has now shown that emissions from indirect land use change (ILUC) have the potential to negate any greenhouse gas emission savings which might be generated from biofuel use. In fact the net-effect of biofuel targets could be an overall increase in emissions.

This briefing looks at how demand for “sustainable” palm oil is contributing to ILUC. This is illustrated using the example of Malaysian palm oil company Sime Darby which is deforesting new land partially in order to meet increase in demand for certified palm oil for biofuel.

Last Updated on Friday, 11 March 2011 10:20
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie