Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Cesta Jalenuši
Jalenuši PDF Print E-mail
Written by Milan Rusko   
O čo tu vlastne ide? No a o čo ide vám? Sú tu nejaké potreby. Telesné ako jedenie, obliekanie, bývanie a pridajte si k tomu čo len chcete. Potom máme potreby duševno-sociálne, ako mať vzťahy, byť milovaný, milovať, byť uznávaný, byť užitočný, potreba krásy a umenia, potreba poznávania. No a duchovné potreby sú túžby po dokonalosti. Duch je to nemeniteľné v nás, naše Ja, ktoré je to isté v detstve i v starobe, zatiaľ čo naša duša sa mení. Nie všetci si vlastného Ducha uvedomujú, dokonca niektorí extrémisti popierajú aj existenciu vlastnej duše. Kto to popiera dušu? Ich duša. Neuvedomovanie si ducha je dané chcením, žiadostivosťou. Keďže uspokojenie telesných a duševných potrieb hľadáme mimo seba, zabúdame sami na seba. Pod prevahou vonkajších chcení pýtame sa: Čo ja chcem? a zabúdame sa pýtať: Kto ja som? Extrémisti dokonca sa ani nepýtajú: Čo ja chcem, ale naprogramovaní reklamou a spoločenskou atmosférou proste len hrabú bez pýtania. Tak ako Duch je to nemenné v nás, tak aj duchovné potreby sú túžbou po niečom nemennom a čo je nemenné, to je dokonalé. Dokonalosť lásky, plnosť šťastia, súlad, harmónia, plnosť poznania, dokonalé sebaprejavenie a tvorivosť. Medzi duchovné potreby patrí aj dokonalé bohatstvo, dokonalá moc a dokonalá sláva, uznanie. Duchovná cesta hovorí, že dokonalosť sa hľadať oplatí, pretože táto dokonalosť existuje. Existencia túžby dokazuje existenciu jej naplnenia. Ak existuje smäd, musí existovať aj voda. No ak som na púšti, voda môže byť nedostupná. A my sa teraz nachádzame práve na duchovnej púšti...
 
Táto dokonalosť v mnohých náboženstvách označuje sa slovom Boh, ale pod týmto slovom vyvstali aj mnohé falošné predstavy. Keďže sa jedná o niečo, po čom len túžime, ale to nepoznáme, nazvime to radšej nejakým neznámym slovom. Čo napríklad slovo Jalenuši? Je to tajuplné, nepoznané, čo treba objavovať, hľadať, snažiť sa porozumieť. A zároveň Jalenuši je to, po čom túži náš duch, Jalenuši je naplnenie našich túžob.
 
Keď sme najedení, oblečení, máme kde bývať, máme priateľov, možno dotyk lásky, dobrú hudbu, vieme, že stále ešte nemáme dosť. Stále nám niečo chýba, ale keďže nevieme o svojom Duchu a jeho potrebách, slepo si myslíme, že nám treba jesť viac, obliekať sa viac, bývať prepychovejšie, sexovať viac, že nám treba viac peňazí, viac moci, postavenie, nadvláda nad ľuďmi. A to je omyl a klam. Potom svet vyzerá tak, ako vyzerá - násile, vojny, deštrukcia. Ale Jalenuši nám hovorí: Hľadaj v sebe, obráť svoju pozornosť z vecí vonkajších k tomu, čím skutočne si a hľadaj v ideáloch, ktoré sú súčasťou tvojho ducha. Potom pochopíš, že všetok ten prepych, ktorým si sa obklopil, ti je len na príťaž a stal sa väzením pre tvoje ideály a sny.
 
My ale nie sme tu preto, aby sme mali hneď a rýchlo naplnené potreby ducha, zmyslom našej existencie je dualita - na jednej strane túžby, na druhej len ich postupné napĺňanie a často krát strastiplné, ale o to krajšie hľadanie a bojovanie. Zatiaľ čo pri napĺňaní telesných a duševných potrieb človek bojuje navonok, pri potrebách ducha bojujeme dovnútra, prekonávame vlastnú nevedomosť a vlastnú lenivosť srdca, vlastnú tuposť a vlastnú zradu seba samých. A toto seba prekonávanie, sebapoznávanie, seba nachádzanie, je zmysel, prečo sme tu. Naša cesta je naším cieľom. Dualita a dynamika prechodu z tmy do svetla, z nevedomosti k pochopeniu, je taká krásna, ako ranné brieždenie medzi nocou a dňom, či ako jar medzi zimou a letom. Preto nie je dôležité, kde sa nachádzate, ale kam kráčate. A nie je dôležitá rýchlosť postupu, ale radosť z neho.

 
O troch krízach dnešnej doby
 
Prečo je vlastne človek najdeštrukčnejším živočíchom planéty? Vidíme, že človek v mene svojich ideálov ničí, čo sa dá. Kríza súčasnej doby je trojaká: Ekologická, sociálna a duchovná. Ekologická znamená, že dýchame otrávený vzduch, pijeme otrávenú vodu, jeme otrávenú potravu, že hynú lesy a vymierajú celé živočíšne a rastlinné druhy, rozširujú sa alergie a civilizačné choroby. Planéta je ťažko zasiahnutá ľudskou hrabivosťou, ale mnoho ľudí to nezastaví a hrabú neohrabane ďalej, pričom to nazývajú ekonomický rozvoj. Čo je príčinou ekologickej katastrofy, ktorá nás obklopuje? Je to niečo, čo zvieratá nemajú, má to len človek. Je to túžba po bohatstve, blahobyte a moci, ktorá podmienila vznik priemyselnej výroby, tak veľmi nepremyslenej. Človek túži ovládať priestor, preto vyrába dopravné prostriedky, preto máme internet a telekomunikácie. Zvieraťu stačí to, čo má od prírody dané, nepotrebuje prírodu dobýjať tak, ako človek. Človeka od zvieraťa odlišujú duchovné potreby. Človek prirodzene túži po dokonalosti, zvieraťu stačí, čo má pridelené a v tom vidí dokonalosť. Je to práve neukojenosť túžby človeka po dokonalosti, ktorá spôsobila súčasnú katastrofu.
 
Ale málo ekologických aktivistov chápe aj sociálnu krízu sveta. Sú tu vojny, neznášanlivosť, nespolupráca, závisti, nenávisti, bezsúcitnosť, človek človeku sa stáva vlkom, že aj vlci sa tomu čudujú. Ľudia chodia ako múmie, ani sa nevedia porozprávať, sú ako naprogramované stroje, spoločenské udalosti sa zrušili, respektíve ich prebrali pod patronát firmy vnucujúce svoj tovar a propagujúce svoju moc. Už neexistujú tančiarne ako kedysi, kde hocikto mohol prísť, naučili ho tancovať, mohol si nájsť priateľov aj partnera. Dnes sú tu diskotéky, na ktorých sa nedá porozprávať a mládež sa bez zmyslu mece, nechce sa tancovať učiť, pretože túžba učiť sa je potlačená v deťoch konzumom ale aj súčasným školstvom. Už neexistujú vinárne, kde by sa mohli schádzať Štúrovci a debatovať o prebudení národa. Ľudia nie sú komunikatívni, nie sú nadšení za spoločné budovanie, len za svoje egoistické záujmy, často krát na úkor iných. A tak sa väčšina ľudí zatvára doma a sociálnu frustráciu si zaplátajú televíziou, čím sa ich jazvy len rozjatrujú. Ľudia žijú osamelý život uprostred ruchu spoločnosti.
 
A čo je príčinou sociálnej krízy? Je to aj ľudská túžba po moci, každý chce byť prvý, každý sa chce vyvýšiť nad ostatných, každý chce byť najdôležitejší. Zase je to len duchovná túžba človeka po dokonalosti. A aj táto túžba môže byť uspokojená, nie však na úkor iných, ale v súčinnosti s inými. Je to tajomstvo Jalenuši.
 
A čo je duchovnou krízou? To je nepoznanie seba samého, oddelenie sa od podstaty vlastnej osobnosti. My ani netušíme, kto sme, odkiaľ sme a prečo sme tu. Je to aj kríza ideálov, strata viery v niečo ušľachtilé, zmysluplné, strata viery v krásu a harmóniu života. Oddelenie sa od podstaty toho, čím vpravde sme, spôsobuje ťažkú vnútornú frustráciu, ktorá sa navonok prejavuje tým, že človek sa správa ako najdeštrukčnejší živočích na planéte Zem.
 
Človek sa nachádza v nevedomosti o svojej podstate a o podstate svojich túžob. Skutočné bohatstvo, skutočnú moc a skutočný blahobyt je možné plne uskutočniť len v Duchu objavením duchovnej podstaty vesmíru - Jalenuši. Bohatí materiálne, aj keby vlastnili celý vesmír, aj tak by nemali dosť, avšak vlastniť všetko nikdy nemôžu. Ale v Jalenuši človek vlastní celý vesmír v jedinom okamihu večnosti. Ako? To je predmet hľadania. Mocní, ktorí ovládajú celé národy, nikdy nebudú ovládať všetko dokonale, ich túžba po moci zostane nenaplnená, z čoho budú a sú frustrovaní, stávajú sa diktátormi a neľudskými beštiami bezohľadnými k ľudskému utrpeniu, prehlbujúcimi krízu sveta. Ale v Jalenuši má človek dokonalú moc v jedinom okamihu večnosti. Ako? Kto hľadá, ten nájde.
 
Takže naše duchovné hľadanie má korene objektívne aj subjektívne. Objektívnym je trojakosť krízy civilizácie, ktorá slušných a vnímavých ľudí núti hľadať východiská. Subjektívnymi sú naše duchovné potreby, naše sny, ideály, túžby po kráse a naplnenosti života. Oboje sa spájajú v subjektívno-objektívnom tajuplnom Jalenuši. Jalenuši je súhrnom a plnosťou našich vlastných ideálov, je tým, po čom kútiky našich sŕdc snívajú vo dne i v noci. Postupným objavovaním dokonalých ideálov, pravzorov v našom vnútri, zapĺňame svoje duchovné potreby, nachádzame šťastie, ktoré je tu zadarmo a pre každého, stačí odblokovať svoje falošné predstavy o živote, odvrátiť sa od neužitočných sebaklamov materiálnych i duchovných a venovať sa prežívaniu pravdivého dobra v našom vnútri. Až v tomto stave sme doma, až tu sme v náručí Matky a zároveň v náručí ideálneho Partnera a sami Sebou, až tu sme skutočne vyvýšení a preto nepotrebujeme sa vyvyšovať nad iných a tak sa odstráni kríza sociálna. Keďže sme bohatí a nasýtení, nie sme nenásytní a odstráni sa kríza ekologická. Vo svete zavládne mier a harmónia. Ono to vôbec nie je ďaleko od nás, je to blízko nás, len to zahaľuje oblak nevedomosti a zabudnutia. Je to Jalenuši - záchrana sveta a budúci blahobyt ľudstva.
Last Updated on Tuesday, 22 May 2007 13:58
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie