Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov História Kedy sa kresťanstvo vráti ku svojim koreňom?
Kedy sa kresťanstvo vráti ku svojim koreňom? PDF Print E-mail
Written by Milan Rusko   
O treťom a štvrtom vatikánskom koncile.
alebo
Kedy sa kresťanstvo vráti ku svojim koreňom?
 
Týmto článkom by som chcel odpovedať, ako vidím budúcnosť kresťanských cirkví. Cirkvi môžu byť rovnako nástrojom na ovládanie a utláčanie človeka, ako aj priestorom, ktorý pomáha jeho duchovnému rozvoju.
 
V rokoch 1963-1965 sa uskutočnil druhý vatikánsky koncil z iniciatívy pápeža Jána XXIII. Znamenal veľký prelom a modernizáciu katolíckej cirkvi. Zdôraznil, že katolícka cirkev si nenárokuje monopol na spásu, priznal spasenie aj ateistom a inoveriacim, ak sa riadia svedomím, uznal, že aj iné náboženstvá sú hľadaním Boha, či vyjadrením prirodzenej ľudskej túžby po spiritualite, zaviedol väčšiu slobodu do cirkvi. Starý pápež Ján XXIII musel zviesť veľké boje vnútri cirkvi, aby tento koncil presadil.
 
Bol to veľký krok vpred k očisteniu kresťanstva od hriechov minulosti, ale mne to ešte nestačí. Na to, aby som sa ako učeník Ježišov cítil v cirkvi ako medzi svojimi spolužiakmi, je treba ešte dva ďalšie koncily.
 
Tretí vatikánsky koncil by mal vrátiť kresťanstvo do doby, kedy začalo jeho spolčovanie sa s rímskou štátnou mocou. To je pred rok 313, kedy cisár Konštantín vydal Milánsky edikt zrovnoprávnenia kresťanov. Po tomto edikte si totižto cisár, ktorý ani nebol kresťanom, vyhradzoval právo zasahovať do kresťanských záležitostí a určovať, čo je kresťanské a čo nie. Po tom, ako v roku 324 vojensky (teda násilne) zjednotil ríšu pod svoju vládu, v roku 325 usporiadal Nicejský koncil, na ktorom bolo v cisárovej réžii prijaté všeobecné (čiže katolícke) vyznanie viery. Nie žeby toto vyznanie bolo nepravdivé, problém je v tom, že za kresťana bol označený ten, kto verí. Teda ten, kto slovami vyzná toto vyznanie, je kresťan. Toto vyznanie viery dalo základ na budúce násilné pokresťančovanie celých národov. Ale predsa kresťanom nie je ten, kto verí, veď "aj démoni veria a trasú sa". Kresťanom je ten, kto sa stal jeho žiakom a kráča po ceste, ktorú učil a tak poznáva Boha, život aj seba samého. Vyznanie viery malo vychádzať z vnútorného poznania a pochopenia, nie z uverenia. O tom, že pôvodné kresťanstvo bolo o poznaní Boha, nie o uverení, je v Biblii mnoho dôkazov. Nicejský koncil bol ovplyvnený cisárovou (násilnou) snahou o jednotné náboženstvo Ríma a preto je ho potrebné revidovať, otvoriť o ňom diskusiu.
 
V roku 553 na inom koncile v Konstantinopoli bolo odsúdené učenie alexandrijského biskupa Origena o existencii duše pred počatím a o obnovení pôvodného stavu, teda že všetko sa vráti k Bohu, odkiaľ pochádza, že aj diabol bude nakoniec spasený. Origenes zomrel roku 254, teda 300 rokov boli jeho knihy kresťanmi čítané a obľúbené. Napísal množstvo kníh a podal prvú ucelenú kresťanskú teológiu ešte skôr, než kresťanstvo začalo paktovať so štátnou mocou. Z jeho kníh sa dodnes zachovali len zlomky. Aj tento koncil je potrebné revidovať a Origenovo učenie diskutovať.
 
Po treťom vatikánskom (či mimovatikánskom?) koncile by sa kresťanstvo stalo slobodným, o všetkom by sa diskutovalo, pravda by sa hľadala vzájomným pochopením, zrušil by sa diktát viery a dogiem a nastala by sloboda hľadania pravdy. Tým by ale mnoho dnešných kresťanov prišlo o svoje istoty. Istota viery by bola nahradená neistotou dialógu. A to mnohí nechcú. Nedokážu žiť v neistote holej pravdy. Pre nich je kresťanstvo spôsob, ako byť zadobre s Bohom a so svedomím, aby si mohli robiť svoje obchody. Chcú istotu odpustenia a spasenia, aby mohli ísť za svojim biznisom svojimi cestami. Takí by odstúpili, ale nebolo by ich škoda, ak nemienia kráčať alebo aspoň hľadať jeho cestu oslobodenia. Zostali by tí, ktorí berú veci celou svojou bytosťou, bez vypočítavosti.
 
Kresťanstvo by bolo veľmi rôznorodé (presne ako pred rokom 313), mnohé protirečivé smery, heréza, čo kresťanský zbor, to inakosť. Vystúpili by učitelia túžiaci po vlastnej sláve, ktorí by balamutili žiakov. Ale aspoň by nebol žiadny mocenský diktát a žiadne pokrytectvo.
 
Štvrtý vatikánsky koncil by znamenal skutočný návrat k počiatkom učenia evanjelia. Ak by sa v tej trme-vrme rozmanitých smerov našli ľudia čistých úmyslov, jasného rozumu, nezištného jednania, podstata a jadro by boli znovu objavené. Tento koncil by tak isto nestanovil žiadne dogmy, naopak, priviedol by ľudí k vlastnému samostatnému pochopeniu a poznaniu cez skúsenosť a zážitok. Skúsenosť poznania toho, čo nás presahuje, zážitok absolútnej lásky, poznanie kto som, akej som podstaty, odkiaľ pochádzam, prečo som tu a kam pôjdem. Zážitok jednoty s Bohom, ktorý presahuje každú vieru a každé ego, je vlastný a reálny. Na tejto skúsenosti stálo prvotné kresťanstvo, nie na viere, nie na obradoch, nie na teológii, ani na filozofii. Skúsenosť čistej lásky držala ľudí v spoločenstvách silnejšie, než akákoľvek organizácia. Ako už proroci hovorili: Nie mocou a vojenskou silou, ale mojím duchom, hovorí Boh. Tak aj spoločenstvo kresťanov držalo pokope silou čistej medziľudskej spolupatričnosti a vzájomnosti spôsobenej duchom pravdy, nie silou nejakej spoločnej viery a dogmatiky, príkazov a zákazov.
 
Zmizne opona medzi egom a našou skutočnou podstatou, zmiznú bariéry medzi ľuďmi, zmiznú priehrady medzi náboženstvami. Zmizne chamtivosť a závisť bude smiešna. Nebudú vojny ani útlak. Namiesto svárov, spolupráca. A objavia sa skryté a tajuplné veci. Akou silou a mocou? Proste len poznaním pravdy. A všetci pochopia, že kresťanstvo nebolo jedinou cestou k dosiahnutiu tohto stavu.
 
Už teraz sa správam ku kresťanským cirkvám, ako keby prebehol tretí vatikánsky koncil, ako keby už vládla sloboda. Samozrejme v duchu rešpektovania každého človeka, v duchu tolerancie, nikoho nemienim provokovať, len si stojím za svojou úprimnosťou a verím v jednotu učeníkov (nielen učeníkov Ježišových). Ak sa to niekomu nepáči, nech ma vyhodí z kostolov. Aspoň budem vedieť, že to nie som ja, kto spôsobuje rozkol. No či ma vyhodia, či nevyhodia, budem pracovať na štvrtom koncile. Sám, s kresťanmi, s nekresťanmi, s každým, kto len stojí o dobro...
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie