Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Komunikácia Zamyslenie nad zmyslom komunikácie
Zamyslenie nad zmyslom komunikácie PDF Print E-mail
Written by Milan Rusko   
Komunikácia v plienkach
Aký máte dojem z diskusií? Zdá sa vám, že ľudia vedia komunikovať, že sa vedia pochopiť? Mne sa zdá, že komunikácia je pre dnešného človeka veľký problém, veľa sa máme čo učiť a ja sa učiť chcem. Každému sa to tak možno nezdá, závisí to od toho, čo má človek uložené vo svojom vnútri, aký obraz života si v sebe nosí. Čo krásneho kedysi prežil, prípadne čo sa mu prisnilo. To potom hľadá. Ťažko to vyjadriť slovami.
 
Na diskusiách je to ako v živote. Niektorí vidia len svoju cestu a svoj názor, ťažké je im pozrieť sa na veci z inej strany. Iní radšej nepovedia/neurobia nič, lebo nechcú druhých prekrikovať. Ďalší neradi odpovedajú na otázky. Iní nepoložia jedinú otázku. Ale učíme sa. Aj o samotnej komunikácii majú ľudia falošné predstavy. Mnohí ani neveria v silu a zmysel komunikácie. Duchovnú cestu možno postaviť na všelijakých rozličných princípoch, ale ja ju staviam na princípe komunikácie. A ak so mnou nesúhlasíte, tak si to vykomunikujme. :-)
 
V porovnaní s tým obrazom medziľudských vzťahov, ktorý si nosím v sebe a ktorý nedokážem vypovedať, nachádza sa súčasná civilizácia vo veľkej duchovnej biede. Čo všetko hýbe ľuďmi, zotročuje ich život, tlačí ich chrbát k zemi, ako sú ľudia doráňaní, samá modrina, niet jediného zdravého miesta na ich duši. Neschopní pochopiť sa navzájom a neschopní pochopiť seba samého. Neschopní spolupracovať, neschopní tvorivosti a konštruktívnosti. Neschopní uzdraviť seba a neschopní pomôcť iným. Nesamostatní, slepo dôverujúci vonkajším autoritám, nehľadajúci pravdu. Túžiaci po láske a predsa v sebe city popierajúci. Túžiaci po poznaní a predsa pravdivé skúsenosti iných odmietajúci. Túžiaci byť prijatí a predsa iných neprijímajúci, túžiaci byť šťastní a predsa iným šťastie neprajúci.....
 
Poďme teda povzniesť ľudstvo, tým, že povznesieme seba, učením sa komunikácii. :-)
 
Jazykári a matematici
Niektorým šli na škole viac jazyky, iným matematika. Jazyky sú o opakovaní, napodobňovaní, matematika je o pochopení. Ako matematik som od základnej školy pozoroval, ako ľudia nechápu, nedokážu mnohé jasné veci pochopiť, zato mnohí dokážu dobre napodobňovať. Ja som nedokázal napodobňovať, pokiaľ som niečo skutočne nepochopil. Dnes to pochopenie naozaj chýba, lebo ľudia radi napodobňujú rôzne vzory, ale tie vzory nie sú dobré. Jazykári sú manipulovateľní, matematici v žiadnom prípade. Na druhej strane jazykári sú prispôsobiví, matematici nie.
 
V diskusii poznáte jazykára tak, že mu stačí veci pomenovať a je spokojný. Matematik stále dookola kladie otázky, až kým veci naozaj nepochopí, pokiaľ neprenikne k základnej pravde. A to ľudí - jazykárov dosť rozčuľuje, lebo nechápu, čo je to pochopenie. Naopak, matematikov rozčuľuje, keď sa niekto uspokojí s povrchným pomenovaním vecí bez hlbšieho rozboru a bez uchopenia podstaty. Medzi jazykármi a matematikmi je boj. Dúfajme, že skončí mierom, obojstranným pochopením a obojstranným napodobňovaním.
 
Rovnosť v kruhu
Na diskusii sa vytvára úplne iný svet, než ten vonkajší. Môže prísť nejaký vysoko postavený a vplyvný človek a v komunikácii sa ukáže jeho neschopnosť pochopiť iných. Môže prísť učenec a v komunikácii sa ukáže jeho nedostatok citu. Manažér môže preukázať neschopnosť manažovať seba samého. A žobrák môže preukázať veľkú dávku citu a porozumenia životu. Tu vystupujú do popredia iné hodnoty, než na aké sme zvyknutí v hierarchicky usporiadanej spoločnosti. Sme si rovní a autority vznikajú nie na základe nadradenosti alebo veľavravnosti, ale na základe schopnosti byť reálne užitočný iným. Tým vytvárame krajší svet, v ktorom nevládnu tí, ktorí si vládu uzurpujú, ale tí, ktorí dokážu reálne pomôcť.
 
Konštruktívnosť
Kedy je debata konštruktívna? Keď niečo vyrieši. Prečo teda niektorí potrebujú hovoriť bez toho, že by bola nastolená otázka a problém? Nuž riešia si tým vlastné problémy. Robia rekapituláciu vlastných postojov, pocitov, zážitkov, pochopení. Škoda len, že si to neuvedomujú a robia to pod pláštikom vyučovania iných. Ostatní im robia bútľavú vŕbu, ktorej vyžalúvajú svoje vlastné problémy. Je to v poriadku, buďme si navzájom bútľavými vŕbami, ale nech to má konštruktívne riešenie. A po použití treba bútľavej vŕbe poďakovať. :-)
 
Dokonalosť komunikácie - partnerská láska
Niektorí sa k nej priblížili viac, iní menej, ale každý sa jej aspoň raz dotkol. Spomínate si? Je to kruh, v ktorom dávam celého seba tej druhej osobe a som z toho šťastný. Druhá osoba mi všetko vracia a tým ma napĺňa. Je to obojstranný kruh prijímania a dávania, v ktorom nechýba ani jedno ani druhé. Je to zdroj nevyčerpateľnej životnej energie z ničoho, perpetuum mobile života. Je to dokonalé obojstranné pochopenie a súlad duší. Je v nej zahrnutý celý vesmír so svojou krásou ale aj poznaním. Sem vlastne smeruje každá komunikácia. V komunikácii s každým človekom vlastne hľadáme svojho dokonalého partnera, svoju druhú chýbajúcu polovičku, s ktorou tvoríme jeden dokonalý celok a ten tvorí život a dáva životu zmysel. Hľadáme po častiach, než ho nájdeme celého v jednom človeku.
 
Uzdravenie komunikáciou
Pokiaľ nie je komunikácia uzdravujúca, nie je komunikáciou, ale chaosom. Uzdravovať nás môže buď citovo, pocitom krásna alebo dobra, prijatia, priateľstva, súladu, alebo rozumovo, múdrosťou, pochopením niečoho, poznaním. Avšak zlosť, šírenie nenávisti, strachu a neznášanlivosti je chorobou.
 
Kompromis a konsenzus
Komunikácia nie je o kompromise, ale o konsenze, teda o úplnom zosúladení duší. Že to nie je možné? Je to možné v dokonalej forme len v partnerskej láske, aj to len za istých podmienok. Ale prečo sa tomu nepriblížiť? Mýlia sa tí, ktorí robia kompromisy, lebo strácajú vlastnú úprimnosť. Aká je to láska, aká je to komunikácia, keď potláča úprimnosť druhého? Diktátorská. Pravá láska a pravá komunikácia dopraje druhej strane akúkoľvek úprimnosť a neobmedzuje ju. Kompromis je jednoduchý, ale nesprávny. Hľadanie konsensu je ťažké, lebo vyžaduje rozšírenie vnímania. Ale je silné svojou úprimnosťou, lebo ju nestrácame. Hľadanie konsenzu je duchovnou cestou k rozšírenému vedomiu.
 
Sila úprimnosti
Úprimnosť je silná svojou opravdovosťou. Všetci hráme dvadlo a život je hra. Ale ak do tej hry vložím celé srdce, celého seba, dostanem celostnú odozvu. Čo vložím, to dostanem. Kto sa chce tváriť, že niečo dostal, dostane tvar. Kto je úprimný, dôjde k podstate.
 
Výčitky voči iným ľuďom len oslabujú ich úprimnosť. Nie vyčítať iným ich nedostatky, ale rozšíriť ich vedomie, aby pochopili to, čo my chápeme, dotkli sa toho, čoho sa my dotýkame a videli to, čo my vidíme, ale aj recipročne.
 
Najväčším problémom sveta je práve nedostatok úprimnosti a nadbytok diktátorstva, ktoré úprimnosť potláča.
 
Komunikácia a komunita
Správna komunikácia speje ku komunite. Komunita sa vyznačuje tým, že nepotláča, ale podporuje úprimnosť svojich členov a tým, že napriek úprimnosti, dokážu sa zjednotiť vzájomným pochopením. Namiesto výčitiek prijatie, namiesto pretvárky úprimnosť. Súdržnosť daná nie poslušnosťou autorite, ale prirodzenosťou pochopenia. Dokonalým vzorom komunity je dokonalá partnerská láska a z nej vyplývajúca rodina.
 
Komunita a diktatúra
Komunitou je všetko. Ľudstvo je komunita, národ je komunita, mesto je komunita, firma je komunita, krčma je komunita, rodina je komunita. Ale tieto komunity majú v sebe chyby. Sú často viac diktatúrami, než komunitami. Aj demokracia je diktatúra väčšiny, nie komunita. Tieto komunity nefungujú, lebo ľudia nie sú samostatní a majú sklony diktovať iným, požadovať od iných, kto vybočí zo zvyklostí, je pseudokomunitou odpísaný. Alebo sa vôbec o iných nezaujímajú a neexistuje pochopenie.
 
Pravá a falošná autorita
Pravá autorita nikdy nie je diktátorská. Autorita je autoritou svojou samostatnosťou. Tým, že si poradí s vlastným životom, stáva sa vzorom ostatným. Diktátorské autority sú nesamostatné, lebo sú závislé na tých, ktorým diktujú. Túžba naprávať iných vychádza z vlastnej neustálenosti, neistoty. Prirodzenou a čistou túžbou je túžba komunikovať, nie diktovať, ani poslúchať, ale obojstranne si vymieňať energiu, poznanie.
 
Od autority vonkajšej k autorite vnútornej
1. Autorita vodcu. Bez ohľadu na to, či je vodca dobrý, či je zvodca, ľudia nesamostatní ho vyhľadávajú. V podstate v ňom hľadajú vlastného rodiča, ktorý si nesplnil úlohu výchovného vodcu. V dnešnej dobe rodičia na to ani nemajú čas a dôverujú škole. Škola o živote neučí, čo by mala a tak tu máme raj pre všelijakých zvodcov.
2. Autorita predstavy o svete. To je autorita ideológie. Aj vodca môže byť vymenený, ak nezodpovedá ideológii. Vyhľadávajú ju ľudia vnútorne neistí, ktorí potrebujú niečomu veriť, lebo neveria sebe. To je náboženská viera, ideologické hnutia, ...
3. Autorita tradície. Držia sa historicky overených autorít. Títo dokážu nielen vodcov vymeniť, ale aj ideológiu, ak nezodpovedá pravde danej tradíciou. Myslím, že osvietenejšia časť náboženstiev sem patrí. Nedokážu vystúpiť napríklad z kresťanskej tradície, ale sú schopní hľadať v tejto tradícii pravdu. Patrí sem aj dnešná veda. Aj tá má určitú svoju tradíciu a metódy, z ktorých nedokáže vystúpiť.
4. Autorita vlastného pochopenia. Človek otvorený úprimnosti a komunikácii nepotrebuje vodcu, nepotrebuje ideológiu, nepotrebuje tradíciu, jeho oporou je on sám, jeho úprimnosť, jeho túžby, jeho konfrontácia s inými komunikáciou. Neobmedzuje sa na konkrétne predstavy a tradície, je otvorený pravde. Cestu mu ukazuje vlastná úprimnosť, ktorej neomylnosť dôsledne kontroluje komunikáciou s inými.
 
Prečo toľko píšem?
Napriek tomu, že zvolávam diskusie, nedostanem sa pri nich ku slovu. Teda k slovu aj hej, ale k Slovu nie. Zostúpiť do jadra svojej bytosti, načerpať pravdu priamo zo zdroja, zohľadniac vlastné obmedzenia. Dostať sa ku Slovu znamená ticho, stíšenie a záujem všetkých, znamená dať priestor Slovu, nie sebe, presadzovať Pravdu, nie seba, znamená očakávať nové, znamená túžbu stať sa novým človekom. Radostné očakávanie a túžba po zmene je základom toho, aby sme sa dostali ku Slovu.
 
Nech teda každá komunikácia prosperuje a nech sa na nej každý dostane ku Slovu. :-)
Last Updated on Thursday, 26 October 2006 14:16
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie