Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Osobnosti Ján Maliarik
Ján Maliarik PDF Print E-mail
Written by Milan Rusko   
Ján Maliarik (8.11.1869 - 14.7.1946)
 
Evanjelický farár vo Veľkých Levároch pri Malackách. Ovládal jazyky maďarský, český, nemecký, latinský, grécky, hebrejský, učil sa sanskrit, rusky, srbsky, polsky, anglicky a esperanto. Dopisoval si aj s islandským spisovateľom Ingvarom Sigurdssonom, s indickým exilovým kráľom Mahendra Prapat Radžom, s Mahátmá Gándhím, s Levom Nikolajevičom Tolstojom. Veril v jednotu všetkých náboženstiev a všetky ich aj študoval.
 
V rokoch 1908 - 1912 prednášal v rôznych filozoficko-nábožensky orientovaných spoločnostiach vo Viedni, v Prahe, v Brne, v Budapešti. Evanjelická cirkev ho v roku 1914 predčasne penzionovala. 16. februára 1916 vystúpil v prestávke Wagnerovej opery Valkýra v pražskom Národním divadle s proklaráciou "Menom Božej Vôle" s požiadavkou zastavenia vojnového besnenia, nastolenia svetového mieru, slobody, samostatnosti a nezávislosti pre všetky národy zeme, ustanovenie jednotného univerzálneho celozemského štátu. Za to bol odsúdený na smrť za vlastizradu. Na apelovanie jeho vysoko postavených priateľov ho nepopravili, ale do konca vojny umiestnili v blázninci. Napísal o tom: "Tak ma z mojho bláznovstva liečili, že by som bol čo chvíľa skutočne ošialil. Ó, psychiatrio, zlatom zaslepená, o duši a i Duši ničeho nevediaca!"
 
Ani po vzniku Československa nebol rehabilitovaný. Písal knihy, vydával prehlásenia, komunikoval s vladármi. Varoval pred druhou svetovou vojnou. Hitlera počas vojny vyzval k ideologickému súboju...
 
Myšlienky:
 
O jednote náboženstiev:
 
Je Nejvyšší … Absolutní … NÁBOŽENSTVÍ !! … …
Toto Nejvyšší – Absolutní NÁBOŽENSTVÍ Je
Pramenem – Původem V-š-e-c-h Ostatních Náboženství až po nejrozmanitější Konfese a konfese!!
Z  NĚHO  …  Skrze  NĚHO  … a V NĚM … Jsou Všecky Věci.
To Jest: VĚCI … a Věci … a věci … a věci!!
 
Ja  s  Hlbokým  Pochopením  a  Láskou  Presrdečnou  Objímam
    V-š-e-t-k-y   S-v-ä-t-é   N-a-u-k-y …:
    V-š-e-t-k-y   Náboženstvá:  Mohamedánské  …
    Židovsko-Kresťanské  …  Taoistické  …  Konfuciánske  …
    Budhistické  …  Bráhmanské  …
Sväté  Náuky   V-š-e-t-k-ý-c-h   Konfesií  …   V-š-e-t-k-ý-c-h   Škôl  …
Sväté  Náuky   V-š-e-t-k-ý-c-h   Smerov  a  Společnosti!!
    S  Vylúčením  všetkého  fanatizmu,  zelotizmu  a  intolerantizmu,
    jako  aj  akejkoľvek  násilnickej  sugescie!!
 
Vlastnosťou malých ľudí a malých duchov je oddeľovať sa, drobiť sa, trieštiť sa. Vlastnosťou mužov a veľkých duchov je spájať, zjednocovať, generalizovať a vzájomne sa utužovať, milovať jednotu, všemožne ju udržiavať, vzájomne si pomáhať, vzájomne sa podopierať, a tak mohutnieť, vnútorne sa obohacovať, všestranne zjemňovať, zušľachťovať, stále povznášať, a tak stúpať vyššie a vyššie až po stupeň najvyšší.
 
Všetky náboženstvá na celom svete musia byť uvedené do anjelskej harmónie a súladu, aby boli naveky zborené hradby a nezmyselné putá, ktoré nás delia, aby si príslušníci jednotlivých náboženských smerov a vyznaní vychádzali v ústrety v najúctivejšej láske a zvrchovanej tolerancii.
 
Musí nastať bratské zmierenie všetkých národov a rás na celom svete, aby sa každý cítil nielen úplne bezpečný voči iným, ale zároveň i blažene spokojný uprostred všetkých.
 
Jeho správanie a názory mnohí považujú za veľmi naivné. To preto, že veril v lepší svet a popísal ho takto:
 
Nie je Pravda, akoby toto Naše zemské Ľudstvo nemohlo Byť Blaženým!! — ... Pravdou Je: že toto Naše zemské Ľudstvo Môže Byť, a to nielen Blaženým ... ale Dokonale Blaženým!! ... ...
 
Máme  t-o-ľ-k-o  zemských  statkov a  prírodných pokladov; máme  t-o-ľ-k-o  kultúrnych  vymožeností a darov; a je tu T-o-ľ-k-o Nadkultúrnych ... Nebeských ... a Duchovných ...
Sväto–Skutočností ... Neoceniteľných Pokladov a Drahocenností ...:
že by sme Blahom priamo Oplývať Mohli!! ... ...
A to bez výnimky V-š-e-t-c-i !! ... ...
áno: že by Sme z Nadmiery Blaha Svojho aj Obyvateľom na iných planetách ešte Niečo Poskytnúť Mohli!! ... ...
Pravda: Jeden Viacej, Iný Menej!! Ale predsa!! ...
 
A majúc  t-o-ľ-k-é  množstvo zemských statkov a prírodných pokladov; a majúc  t-o-ľ-k-é  množstvo kultúrnych  vymožeností  a  darov; a ponevádž  n-á-m  aj  Veľké množstvo Nadkultúrnych–Nebeských a Duchovných Sväto–Skutočností ... Neoceniteľných Pokladov a Drahocenností ... k Dispozícii Stojí ...:
Je  N-á-m To Svätou  Povinnosťou:  Domôcť  sa  Tak  Veľkej Miery Blaha: aby Sme nielen v-š-e-t-k-o  pozemské ľudstvo Dokonale Blaženým Urobili ... Ale Aby Sme aj Bytostiam na iných Svetoch sa Nachodiacim niečo-Niečo z Blaha Svojho Poskytnúť Mohli!! ... ...
S-m-e  p-r-e-d-s-a vo Vzájomnom Spojení s Celým Nekonečným Kosmom!! ... ...
Či To Vieme ... alebo nie!! —
A  p-ô-s-o-b-í-m-e  Vzájomne Jeden na Druhého!! ... Či To Vieme ... alebo nie!! —
Jedná sa len o To: U-v-e-d-o-m-i-ť si To!! — ...
A potom Pracovať a Vynasnažovať sa dľa Toho !! ...
Tj.: Domôcť  sa  Takého  Poznania–Svetla  a  Takej  Vnútornej  Hodnoty,  Krásy,  Ušľachtilosti,  Sily
a   Dokonalosti:
Aby Sme až do Nekonečna Pomáhať
a Božie Stvorenie Blažiť Mohli!! ... ...
 
Videl príčiny jestvujúcej biedy a povedal:
 
Musíme tu zápasiť s dvoma veľkými ťažkosťami:
Jedna veľká ťažkosť spočíva v tom, že historicky známe vedúce centrá sú buď silne ponorené v omyle (sú obmedzení krátkozrakí fanatici), alebo sú priamo p o d v o d n í c i. Druhá veľká ťažkosť je v tom, že masy sú nevyvinuté, nevedomé, obmedzené, slepé a nízke... Zvrchovane dôležitá otázka: Koho je TU treba skôr obviniť a žalovať: falošné, zlé vedúce centrá, alebo mýliace sa, nevedomé a nízke ľudské masy? Moja odpoveď znie krátko, ale určite: Falošné, zlé centrá, ktoré sa zmocnili vedenia nad masami! Ako sú masy vedené, také sú! Ak sú masy nedobré, vedúci-vodcovia-vychovávatelia sú tým vinní! Preto treba masám mnohé prepáčiť! Nie však falošným - zlým vedúcim centrám!
 
Svoj idealizmus vysvetlil takto:
 
Ja len vždy o veľkých veciach snívať budem! Však nikdy nie nerozumne.
Ja len vždy na veľkých a vznešených cieľoch pracovať budem! Však nikdy nie namysleno! Však nikdy nie vysoko myseľne-panovačno! Však nikdy nie hrabivo a ubíjavo! Nikdy a nikdy nie na úkor iných ľudských bratov: rovnako tak dietok Božích, ako aj ľud môj.
 
Ja len vždy v otcovskej Láske ku VŠETKÝM a v svätej Múdrosti, ktorá kraľuje nado všetkým, pracovať a usilovať o ideály veľkolepé, o veci vznešené, o ciele vysoké. Veľmi vysoké!
 
Bol však nepochopený vlastným národom, v ktorý tak veľmi veril:
 
Môj milý slovenský národ sa ku mne chová tak nechápavo, tu a tam dokonca tak nepekne, medzi mnou a slovenskou inteligenciou sa odkrýva taká priepasť, a bolo mi spôsobené toľko bolesti, že je potrebná veľmi veľká svedomitosť Lásky k Pravde a objektívnosti k tomu, aby som aj tak tento národ vyhlasoval za najnevinnejší...
 
 
Last Updated on Thursday, 26 October 2006 14:16
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie