Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Pro-public & active citizenship
Pro-public & active citizenship
Mgr. Mária Filová PDF Print E-mail
Written by Administrátor   

Občiansky dotazník „ZVOLEN – vec verejná“ pre budúceho primátora.

Mgr. Mária Filová, kandidátka strany Úsvit, člen;   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

OTÁZKY - za prvou časťou prosíme odpovedať ÁNO/NIE/NEVIEM. Za druhou časťou otázky ba mala nasledovať vaša slovná odpoveď s max. 500 znakmi:

 1. Budete presadzovať zavedenie systému množstvového zberu komunálnych odpadov pre občanov mesta Zvolen a zároveň kalkuláciu poplatku za odpad na základe vyprodukovaného množstva odpadu? Aké iné priority budete presadzovať v odpadovom hospodárstve mesta ZV?

 • ÁNO

 

 1. Budete presadzovať zavedenie environmentálnych zón, teda zón so zníženou hlučnosťou a emisiami v ovzduší, v obytných častiach mesta Zvolen? Ktoré časti mesta Zvolen sú podľa Vášho názoru/považujete za najviac postihnuté a prečo?

ÁNO

CMZ pre preveľký počet áut.

 

 1. Zavediete pravidlo transparentnosti – akákoľvek zmluva mesta je platná až vtedy, keď je verejne prístupná na stránke mesta Zvolen? Aké ďalšie protikorupčné opatrenia a opatrenia na zvýšenie transparentnosti zavediete?

ÁNO

 

 1. Budete presadzovať rovné rozdeľovanie financií z dotácií (XY €/osobohodina) na projekty a aktivity pre zmysluplné trávenie voľného času mládeže v meste Zvolen? Aké iné opatrenia zavediete pre podporu mládeže?

ÁNO,

 

 1. Vytvoríte podmienky pre účasť zástupcov verejnosti pri tvorbe a realizácii všetkých verejných obstarávaní mesta Zvolen? Aké ďalšie opatrenia a kedy zavediete na odstránenie korupcie a klientelizmu?

ÁNO

 

 1. Budete presadzovať opatrenia na zvýšenie lokálnej sebestačnosti mesta Zvolen (energia, voda, potraviny, lokálna ekonomika...)? Ak áno, ktoré a prečo?

ÁNO

 

 

 1. Budete presadzovať zrovnoprávnenie nemotorovej a motorovej dopravy v meste Zvolen? Ak áno, akými konkrétnymi nástrojmi, z akých zdrojov a v spolupráci s akými subjektmi?

ÁNO

Vybudovaním cyklotrás.

 

 1. Potrebuje mesto Zvolen podľa Vášho názoru nový územný plán? Prosím zdôvodnite odpoveď.

NEVIEM

 

 1. Uprednostníte ochranu zelených plôch intravilánu mesta Zvolen pred novou zástavbou a budovaním parkovacích miest? Ako budete riešiť problémy s parkovaním na sídliskách a v centre mesta Zvolen?

ÁNO

Vyžiadam si stanovisko odborníka.

 

 1. Budete presadzovať možnosť financovania personálnych výdavkov z dotačných prostriedkov mesta Zvolen pri jasne definovaných a kontrolovateľných kritériách? Ako plánujete prerozdeľovať dotačné prostriedky mesta Zvolen?

ÁNO

 

Definujte max. 10 priorít s podielom alokovaných financií mesta Zvolen v %, ktoré budete presadzovať počas najbližších 4 rokov, ak by ste boli zvolená/ý na post primátorky/primátora. (max. 500 znakov)

1. zriadenie penziónu pre seniorov a zdravotne postihnutých,

2. vybudovať detské ihrisko a cyklotrasu na ul. Štúrovej v časti Park Lanice

 

+ 5 jednoduchých otázok, odpovedať poprosíme: ÁNO / NIE / NEVIEM

 

 1. Používate aj bicykel na dopravu v meste Zvolen? NIE

 2. Podporíte vybudovanie Materského centra v centre Zvolena? ÁNO

 3. Zavediete, budete podporovať zavedenie komplexného protikorupčného programu vo Zvolene

najneskôr do roku 2012? (http://transparency.sk/ponuka-protikorupcnej-strategie-tis-pre-mesta/ ÁNO

 1. Podporíte vybudovanie Komunitného centra vo Zvolene pre seniorov a mládež Zvolena? ÁNO

 2. Zrieknete sa využívania automobilu minimálne počas „Dňa bez áut“ (vždy dňa 22. septembra)? ÁNO

 
Ing. Juraj PILÁT PDF Print E-mail
Written by Administrátor   

Občiansky dotazník „ZVOLEN – vec verejná“ pre budúceho primátora.

Ing. Juraj PILÁT, nezávislý kandidát,   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

 

OTÁZKY - za prvou časťou prosíme odpovedať ÁNO/NIE/NEVIEM. Za druhou časťou otázky ba mala nasledovať vaša slovná odpoveď s max. 500 znakmi:

1. Budete presadzovať zavedenie systému množstvového zberu komunálnych odpadov pre občanov mesta Zvolen a zároveň kalkuláciu poplatku za odpad na základe vyprodukovaného množstva odpadu? Aké iné priority budete presadzovať v odpadovom hospodárstve mesta ZV?

ÁNO

Určite áno, aspoň v takejto forme v akej je to v súčasnosti v meste. Potrebné je samozrejme viacej kontajnerov. Množstevný zber pre jednotlivcov(občanov) je jedna z najťažších otázok doby, pretože je potrebný zaviesť do celej tejto problematiky systém počnúc poplatkami, zberom ,vývozom, triedením a likvidáciou končiac.

 

2. Budete presadzovať zavedenie environmentálnych zón, teda zón so zníženou hlučnosťou a emisiami v ovzduší, v obytných častiach mesta Zvolen? Ktoré časti mesta Zvolen sú podľa Vášho názoru/považujete za najviac postihnuté a prečo?

ÁNO

Najviac postihnuté časti sú : Sekier – Záhonok – hlavné zdroje znečistenia sú : Bučina DDD , Tepláreň, hlavne doprava z cesty I/50 – Lučenecká cesta. Sídlisko Západ-Tepličy – rýchl.kom. ZV-BB. Zlatý Potok- novo postavená fabrika na likvidáciu a spracovanie plastového odpadu na Bakovej Jame.Všetky časti mesta s kumuláciou obyvateľstva, t.z. „sídliská“ je potrebné budovať ako enviromentálne zóny so zameraním sa na zvýšenie podielu zelene, vymedzenie častí, kde je zákaz vjazdu automobilom, vytváranie športovísk a priestorov pre šport a rekreáciu nielen formou vybudovaných ihrísk, ale aj formou prírodných prekážok a využívaním prírodných priestorov a prírodných prvkov. Vytvorenie mestského parku Lanice.

 

3. Zavediete pravidlo transparentnosti – akákoľvek zmluva mesta je platná až vtedy, keď je verejne prístupná na stránke mesta Zvolen? Aké ďalšie protikorupčné opatrenia a opatrenia na zvýšenie transparentnosti zavediete?

ÁNO

Jednoznačne budem presadzovať zavedenie zverejňovania zmlúv, elektronické obstarávanie.Spracujem Komplexný protikorupčný program mesta.

 

4. Budete presadzovať rovné rozdeľovanie financií z dotácií (XY €/osobohodina) na projekty a aktivity pre zmysluplné trávenie voľného času mládeže v meste Zvolen? Aké iné opatrenia zavediete pre podporu mládeže?

ÁNO

Aj keď je potrebné zdôrazniť, že sa to veľmi nedá vzhľadom na finančné možnosti mesta, určite budem presadzovať zvýšenie dostupnosti športovísk, ako i ich počet na území nášho mesta. Vrátim sa k projektu Otvorená škola.

 

5. Vytvoríte podmienky pre účasť zástupcov verejnosti pri tvorbe a realizácii všetkých verejných obstarávaní mesta Zvolen? Aké ďalšie opatrenia a kedy zavediete na odstránenie korupcie a klientelizmu?

ÁNO

Predpokladám, že k väčším obstarávaniam sa vyjadrujú i odborné komisie a útvary mesta. Hlavne v komisiách by malo sedieť viacej občanov – odborníkov a nie stranícky poslušných poslancov, čím sa ich rozhodovanie v oblasti korupcie a klientelizmu odstráni. Elektronické obstarávanie je nevyhnutné.

 

6. Budete presadzovať opatrenia na zvýšenie lokálnej sebestačnosti mesta Zvolen (energia, voda, potraviny, lokálna ekonomika...)? Ak áno, ktoré a prečo?

ÁNO

Zvolen má čiastočne predpoklady, aby bol sebestačný v oblasti energií či potravín. Tie bude pre obyvateľov potrebné zabezpečovať ale aj z vonkajších zdrojov. V oblasti vody, tepla a elektriky je to možné z domácich zdrojov. Výrobu tepla zabezpečuje tepláreň, je potrebné, aby sa dostala do správy Mesta.

 

7. Budete presadzovať zrovnoprávnenie nemotorovej a motorovej dopravy v meste Zvolen? Ak áno, akými konkrétnymi nástrojmi, z akých zdrojov a v spolupráci s akými subjektmi?

ÁNO

Budovanie cyklistických trás vo Zvolene.

 

8. Potrebuje mesto Zvolen podľa Vášho názoru nový územný plán? Prosím zdôvodnite odpoveď.

NIE

Nový územný plán v zásade nie je potrebný. Koncepcia navrhnutá v územnom pláne je dobrá, vychádza z historického vývoja a technických podmienok mesta. ÚP bol schválený v r. 2004, od toho času bolo schválených 5 zmien a doplnkov, pričom ZaD č.5 majú charakter čiastočnej aktualizácie. VZN o záväzných častiach bolo prepracované zásadne z hľadiska formy, ale nie obsahu. Je potrebné ÚP zdigitalizovať, preskúmať a aktualizovať v celom rozsahu a obsahu riešeného územia. Je potrebné doriešiť, ujednotiť a stabilizovať najmä riešenie dopravy – ako vonkajšej, tak hlavne vnútromestskej, stanoviť etapizáciu ( od čoho sa môže odvíjať organizácia dopravy) a hlavne riešiť statickú dopravu. Nakoľko veľká väčšina pozemkov vhodných pre parkoviská a parkovacie domy je vlastníctvom súkromných osôb, je potrebné zintenzívniť spoluprácu s nimi a „vymyslieť“ model PPP projektov v komunálnej sfére. Je potrebné vymedziť plošne menšie zóny a vypracovať územné plány zón. V neposlednom rade je potrebné dôsledné posudzovanie jednotlivých zámerov.

 

9. Uprednostníte ochranu zelených plôch intravilánu mesta Zvolen pred novou zástavbou a budovaním parkovacích miest? Ako budete riešiť problémy s parkovaním na sídliskách a v centre mesta Zvolen?

ÁNO

Dá sa len čiastočne, nakoľko sa občania dovolávajú zvýšenia parkovacích miest ako v CMZ, tak i na jednotlivých sídliskách, v okolí verejných budov a obzvlášť v blízkosti Námestia SNP. Zeleň však považujem za dôležitú z hľadiska tvorby a obrany životného prostredia. Myslím si, že Námestie SNP je mŕtve bez zelene.

 

10. Budete presadzovať možnosť financovania personálnych výdavkov z dotačných prostriedkov mesta Zvolen pri jasne definovaných a kontrolovateľných kritériách? Ako plánujete prerozdeľovať dotačné prostriedky mesta Zvolen?

NEVIEM

Otázke nerozumiem, pretože je nejednoznačná. Neviem o aké má ísť personálne výdavky(mzdové náklady?...) a komu majú byť určené. Pod dotáciami sa rozumie, čo mesto dostáva alebo mesto prispieva na činnosť iných subjektov?


 

Definujte max. 10 priorít s podielom alokovaných financií mesta Zvolen v %, ktoré budete presadzovať počas najbližších 4 rokov, ak by ste boli zvolená/ý na post primátorky/primátora. (max. 500 znakov)

1. Doprava (cesty, chodníky, parkovanie) 23%

2. Čistota a poriadok 16 %

3. Bezpečnostná situácia 12 %

4. Byty 9 %

5. Územie pre prísun investorov 9 %

6. Zeleň a enviromentalistika 9 %

7. Zdravotníctvo 7 %

8. História a pamätné miesta 6 %

9. Šport 5 %

10. Sociálne odkázaní a neprispôsobiví občania 4 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

spolu: 100 %

 

 

+ 5 jednoduchých otázok, odpovedať poprosíme: ÁNO / NIE / NEVIEM

 

 

 1. Používate aj bicykel na dopravu v meste Zvolen? ÁNO

 2. Podporíte vybudovanie Materského centra v centre Zvolena? ÁNO

 3. Zavediete, budete podporovať zavedenie komplexného protikorupčného programu vo Zvolene najneskôr do roku 2012? ( http://transparency.sk/ponuka-protikorupcnej-strategie-tis-pre-mesta/) ÁNO

 4. Podporíte vybudovanie Komunitného centra vo Zvolene pre seniorov a mládež Zvolena? ÁNO

 5. Zrieknete sa využívania automobilu minimálne počas „Dňa bez áut“ (vždy dňa 22. septembra)? ÁNO

Last Updated on Friday, 19 November 2010 14:20
 
Ing. Miroslav Kusein PDF Print E-mail
Written by Administrátor   

Občiansky dotazník „ZVOLEN – vec verejná“ pre budúceho primátora.

Ing. Miroslav Kusein; Smer – SD, radový člen; kandidát koalície Smer-SD a ĽS – HZDS, s podporou KDH, Most-Híd, KSS,HZD, EDS, ZRS, SF e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

OTÁZKY - za prvou časťou prosíme odpovedať ÁNO/NIE/NEVIEM. Za druhou časťou otázky ba mala nasledovať vaša slovná odpoveď s max. 500 znakmi:

 1. Budete presadzovať zavedenie systému množstvového zberu komunálnych odpadov pre občanov mesta Zvolen a zároveň kalkuláciu poplatku za odpad na základe vyprodukovaného množstva odpadu? Aké iné priority budete presadzovať v odpadovom hospodárstve mesta ZV?

ÁNO

Aj v súčasnosti Mesto Zvolen platí vývozcovi komunálneho odpadu len za vyvezené množstvo odpadu, pričom merná jednotka je 1 tona. Tento systém je blízky množstvovému zberu, nakoľko sa platí len za skutočne vyvezené množstvo odpadu. Je veľmi dôležité, aby systém množstvového odpadu bol dobre nastavený, aby fungoval aj vzhľadom na možné riziká vzniku nových čiernych skládok.

Priority – pokračovať v dobre rozbehnutom separovaní odpadu: rok 2007: celkom 13.075 ton, z toho 12,2 % vyseparovaného, rok 2008:...

 

 1. Budete presadzovať zavedenie environmentálnych zón, teda zón so zníženou hlučnosťou a emisiami v ovzduší, v obytných častiach mesta Zvolen? Ktoré časti mesta Zvolen sú podľa Vášho názoru/považujete za najviac postihnuté a prečo?

ÁNO

Budem presadzovať zlepšenie životného prostredia na celom území mesta. Pri povoľovaní novej investičnej zástavby budem presadzovať, aby v mestských sektoroch bola dodržaná funkčná náplň, v súlade s platným Územným plánom mesta, aby v obytných súboroch a ich okolí nebola umiestňovaná zástavba, ktorá by negatívne ovplyvňovala kvalitu bývania. Najviac zaťažený je obytný súbor Sekier. Je umiestnený najbližšie k výrobno – dopravnému sektoru a  dopravne je napojený na štátnu cestou I/50 (Lučenecká cesta),...

 

 1. Zavediete pravidlo transparentnosti – akákoľvek zmluva mesta je platná až vtedy, keď je verejne prístupná na stránke mesta Zvolen? Aké ďalšie protikorupčné opatrenia a opatrenia na zvýšenie transparentnosti zavediete?

ÁNO

Zavediem uverejňovanie zmluvných vzťahov mesta na internetovej stránke mesta Zvolen. Už 3 roky Mesto realizuje verejné súťaže na dodávky tovarov a služieb formou elektronických aukcií. Táto forma šetrí verejné financie, ale tiež je jednou z najtransparentnejších metód výberu. Určite v nej budem pokračovať.

 

 1. Budete presadzovať rovné rozdeľovanie financií z dotácií (XY €/osobohodina) na projekty a aktivity pre zmysluplné trávenie voľného času mládeže v meste Zvolen? Aké iné opatrenia zavediete pre podporu mládeže?

NIE

Budem presadzovať rozdeľovanie dotácií podľa vopred určených písomných kritérií v jednotlivých oblastiach podpory, rešpektujúcich spoločenskú váhu projektu, jeho špecifiká a finančnú náročnosť. Dotačná politika mesta je veľmi silná, mesto každoročne rozdelí na dotáciách v priemere 522 769 € (15,8 mil. Sk). Jednotlivé projekty môžu byť podporené do výšky až 70% z celkových nákladov. Myslím si, že dotácie mesta, rovnako ako iné fondy EÚ, alebo štátu majú byť doplnkovým financovaním, nie jediným financovaním...

 

 

 

 1. Vytvoríte podmienky pre účasť zástupcov verejnosti pri tvorbe a realizácii všetkých verejných obstarávaní mesta Zvolen? Aké ďalšie opatrenia a kedy zavediete na odstránenie korupcie a klientelizmu?

ÁNO

Transparentnosť je zabezpečená už terajším modelom – členmi výberových komisií je odborná verejnosť, poslanci zastupiteľstva, ktorí sú zvolení zástupcovia verejnosti. V procese prípravy a realizácie verejných súťaží sú dodržiavané písomné interné smernice úradu a legislatíva štátu. Práca úradu je pravidelne kontrolovaná hlavným kontrolórom mesta a Úradom pre verejné obstarávanie a kontrolnú funkciu majú tiež poslanci.

 

 1. Budete presadzovať opatrenia na zvýšenie lokálnej sebestačnosti mesta Zvolen (energia, voda, potraviny, lokálna ekonomika...)? Ak áno, ktoré a prečo?

ÁNO

Budem podporovať, tak ako doteraz, plnenie zámerov Zvolenskej teplárne v snahe prioritne pripájať nových odberateľov do centrálneho zdroja tepla, nepodporím odpredaj Zvolenskej teplárne, čo tiež súvisí s lokálnou sebestačnosťou v oblasti tepla a TÚV i s cenotvornou týchto komodít. Momentálne vodné zdroje v okolí spolu s PSV poskytujú rezervu pre potreby zásobovania Zvolena pitnou vodou. Budem vytvárať vhodné podmienky a aktívne vyhľadávať príležitosti pre rozvoj podnikania v meste a regióne s cieľom...

 

 1. Budete presadzovať zrovnoprávnenie nemotorovej a motorovej dopravy v meste Zvolen? Ak áno, akými konkrétnymi nástrojmi, z akých zdrojov a v spolupráci s akými subjektmi?

ÁNO

Budem presadzovať participáciu mesta Zvolen na rozvoji siete cyklistickej dopravy na území Banskobystrického samosprávneho kraja. Podporím budovanie „Rodinnej cestičky“ – cyklochodníka prepájajúceho mestá Zvolen a Banská Bystrica. Budem presadzovať budovanie samostatných cyklochodníkov na území mesta, na ktoré sú spracované technické štúdie. Budem podporovať rozvoj cykloturizmu v prírodných lokalitách mesta Zvolen.

 

 1. Potrebuje mesto Zvolen podľa Vášho názoru nový územný plán? Prosím zdôvodnite odpoveď.

NIE

Územný plán mesta bol schválený v roku 2004, v súlade s legislatívou je pravidelne každé 4 roky aktualizovaný. Posledná aktualizácia Územného plánu mesta bola schválená začiatkom roku 2010. Platný Územný plán je navrhnutý na výhľadové obdobie do roku 2025, uvažuje s prognózou obyvateľov 52 000, ktorá sa nenapĺňa, naopak počet obyvateľov mesta klesol na súčasných 42 400. Rozvojové plochy navrhované v Územnom pláne nie sú ani z 50% zastavané. Do Územného plánu budem presadzovať zapracovanie novej trasy...

 

 1. Uprednostníte ochranu zelených plôch intravilánu mesta Zvolen pred novou zástavbou a budovaním parkovacích miest? Ako budete riešiť problémy s parkovaním na sídliskách a v centre mesta Zvolen?

ÁNO

Na sídliskách budem presadzovať výstavbou viacpodlažných parkovacích domov, ktoré majú oveľa menšie plošné nároky na záber zelených plôch. Budem presadzovať komplexnú revitalizáciu sídlisk, cieľom ktorej bude zabezpečenie potrebného počtu parkovacích miest, a zároveň priestorové dotvorenie a funkčné využitie zelených plôch na sídliskách. Pri riešení parkovania v centre mesta sa budem riadiť schváleným Územným plánom zóny – Pamiatková zóna mesta Zvolen, v ktorom sú navrhnuté záchytné parkoviská v...

 

 1. Budete presadzovať možnosť financovania personálnych výdavkov z dotačných prostriedkov mesta Zvolen pri jasne definovaných a kontrolovateľných kritériách? Ako plánujete prerozdeľovať dotačné prostriedky mesta Zvolen?

ÁNO

Dôraz budem klásť na jasne definované a kontrolovateľné kritériá poskytovania dotačných prostriedkov, na zmysluplné, efektívne a hodnotné projekty a aktivity s pridanou hodnotou pre zdravý vývoj našej mládeže a jej moderného vzdelávania a napredovania v rôznych oblastiach života.

 

 

Definujte max. 10 priorít s podielom alokovaných financií mesta Zvolen v %, ktoré budete presadzovať počas najbližších 4 rokov, ak by ste boli zvolená/ý na post primátorky/primátora. (max. 500 znakov)

 

 1. Moderné školstvo

 2. Podpora mládeže, kultúry a športu

 3. Peniaze z eurofondov pre mesto Zvolen

 4. Nové pracovné miesta

 5. Nové mestské byty

 6. Starostlivosť o seniorov

 7. Cyklotrasy zo sídlisk do centra mesta

 8. Bezpečné mesto

 9. Odborné ľudské zdroje a transparentný výkon verejnej služby

 

 

+ 5 jednoduchých otázok, odpovedať poprosíme: ÁNO / NIE / NEVIEM

 

 1. Používate aj bicykel na dopravu v meste Zvolen? ÁNO

 2. Podporíte vybudovanie Materského centra v centre Zvolena? ÁNO

 3. Zavediete, budete podporovať zavedenie komplexného protikorupčného programu vo Zvolene

najneskôr do roku 2012? (http://transparency.sk/ponuka-protikorupcnej-strategie-tis-pre-mesta/) ÁNO

 1. Podporíte vybudovanie Komunitného centra vo Zvolene pre seniorov a mládež Zvolena? ÁNO

 2. Zrieknete sa využívania automobilu minimálne počas „Dňa bez áut“ (vždy dňa 22. septembra)? ÁNO

Last Updated on Friday, 19 November 2010 12:45
 
Ing. Lenka Balkovičová PDF Print E-mail
Written by Administrátor   

Občiansky dotazník „ZVOLEN – vec verejná“ pre budúceho primátora.

Ing. Lenka Balkovičová; kandidát za koalíciu SDKÚ-DS a SaS, nečlen; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

OTÁZKY - za prvou časťou prosíme odpovedať ÁNO/NIE/NEVIEM. Za druhou časťou otázky ba mala nasledovať vaša slovná odpoveď s max. 500 znakmi:

 

 1. Budete presadzovať zavedenie systému množstvového zberu komunálnych odpadov pre občanov mesta Zvolen a zároveň kalkuláciu poplatku za odpad na základe vyprodukovaného množstva odpadu? Aké iné priority budete presadzovať v odpadovom hospodárstve mesta ZV?

NIE

Ak by sme vyberali od občanov poplatky podľa vyprodukovaného množstva komunálnych odpadov, môže to viesť k vytváraniu čiernych skládok . Cieľom systému odpadového hospodárstva by mal byť neustále sa zvyšujúci podiel separácie odpadu a jeho likvidácia iným spôsobom ako uskladnením na skládke. To predpokladá aj zvýšené náklady mesta na odvoz a likvidáciu odpadu. Kalkulácia poplatku za odpad by mala vychádzať zo skutočne vynaložených nákladov mesta na odvoz a likvidáciu odpadu prepočítaných na jednotku... 

 

 1. Budete presadzovať zavedenie environmentálnych zón, teda zón so zníženou hlučnosťou a emisiami v ovzduší, v obytných častiach mesta Zvolen? Ktoré časti mesta Zvolen sú podľa Vášho názoru/považujete za najviac postihnuté a prečo?

ÁNO

Zníženie emisií v ovzduší bude nutné riešiť so znečisťovateľmi na základe schválenej Smernice v Európskom parlamente, ktorá ukladá v lehote cca 4 roky zabezpečiť zníženie emisií. Problémom je hlučnosť, ktorá je vo Zvolene spôsobená nadmernou intenzitou dopravy, a to najmä v centre mesta. Tu vidím ako jediné riešenie dobudovanie nových ciest v zmysle platného generelu dopravy a najmä získanie finančných prostriedkov z európskych fondov na ich výstavbu. Čo sa týka ovzdušia, najviac je postihnuté sídlisko Sekier,... 

 

 1. Zavediete pravidlo transparentnosti – akákoľvek zmluva mesta je platná až vtedy, keď je verejne prístupná na stránke mesta Zvolen? Aké ďalšie protikorupčné opatrenia a opatrenia na zvýšenie transparentnosti zavediete?

ÁNO

Ako poslankyňa MsZ komunikujem s Transparency International, zúčastňujem sa ich školení zameraných na zvýšenie transparentnosti hospodárenia mesta. Som za zverejňovanie všetkých verejných obstarávaní a uzatvorených zmlúv na internete, za elektronické aukcie pri vyhlásených verejných obstarávaniach a v prípade zvolenia budem intenzívne spolupracovať s uvedenou organizáciou za účelom aplikácie všetkých dostupných protikorupčných opatrení a prvkov transparentnosti.

 

 1. Budete presadzovať rovné rozdeľovanie financií z dotácií (XY €/osobohodina) na projekty a aktivity pre zmysluplné trávenie voľného času mládeže v meste Zvolen? Aké iné opatrenia zavediete pre podporu mládeže?

ÁNO

Predovšetkým je potrebné prehodnotiť intenzitu využívania mestského majetku a umožniť mládeži jeho bezplatné využívanie v školskom procese (plavecké kurzy, korčuliarske kurzy) a i v mimoškolských aktivitách. S organizáciami 3. sektora pôsobiacimi na území mesta Zvolen plánujeme zriadiť voľne prístupné priestory na aktívne trávenie voľného času. Nevyhnutnosťou je vybudovanie kina v meste.


 1. Vytvoríte podmienky pre účasť zástupcov verejnosti pri tvorbe a realizácii všetkých verejných obstarávaní mesta Zvolen? Aké ďalšie opatrenia a kedy zavediete na odstránenie korupcie a klientelizmu?

ÁNO

Som otvorená prijatiu akýchkoľvek postupov a zásad, ktoré by minimalizovali možnosť korupcie a klientelizmu. Základným prvkom by mala byť otvorenosť akéhokoľvek výberového konania pre verejnosť. Ja osobne vidím možnosť minimalizácie negatívnych javov v tvorbe zadávacích podmienok verejného obstarávania a vo voľbe spôsobu verejného obstarávania, pretože to sú kľúčové body verejného obstarávania – často zneužívané.

 

 1. Budete presadzovať opatrenia na zvýšenie lokálnej sebestačnosti mesta Zvolen (energia, voda, potraviny, lokálna ekonomika...)? Ak áno, ktoré a prečo?

ÁNO

Hlavne preto, že podporou miestnych zdrojov sa zabezpečí udržanie zamestnanosti v meste a udržanie prijateľnej cenovej úrovne tovarov a služieb, čo má priamy vplyv na posúdenie reálnej mzdy obyvateľov mesta.

 

 1. Budete presadzovať zrovnoprávnenie nemotorovej a motorovej dopravy v meste Zvolen? Ak áno, akými konkrétnymi nástrojmi, z akých zdrojov a v spolupráci s akými subjektmi?

ÁNO

Budovanie cyklistických chodníkov umožní obyvateľom mesta využiť aj iný dopravný prostriedok, ak sa budú cítiť dostatočne bezpečne. Cyklistické trasy sú v územnom pláne navrhnuté, ich budovanie závisí od disponibilných finančných prostriedkov – či už vlastných alebo z fondov EÚ.

 

 1. Potrebuje mesto Zvolen podľa Vášho názoru nový územný plán? Prosím zdôvodnite odpoveď.

NIE

Mesto Zvolen má schválený územný plán mesta, ktorého prehodnotenie bolo schvaľované v MsZ tento rok. Okrem toho bol v tomto roku schválený územný plán pamiatkovej zóny mesta. Nevidím zmysel vypracovania nového územného plánu, ak v rámci jeho prehodnotenia k nemu neboli vznesené zásadné pripomienky.

 

 1. Uprednostníte ochranu zelených plôch intravilánu mesta Zvolen pred novou zástavbou a budovaním parkovacích miest? Ako budete riešiť problémy s parkovaním na sídliskách a v centre mesta Zvolen?

NEVIEM

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď, nakoľko každé sídlisko a centrum mesta má iné podmienky. Pravdou je, že dochádza k rapídnemu nárastu počtu vozidiel a že vybudované parkovacie plochy nepostačujú. V centre mesta je potrebné dobudovať komunikáciu popod zámok, čím by sa zrušila križovatka pri zámku a následne by sa mohli vybudovať podzemné garáže v zmysle územného plánu pamiatkovej zóny. Parkovanie v centre mesta je potrebné transformovať na krátkodobé parkovanie. Každé sídlisko je inak...

 

 1. Budete presadzovať možnosť financovania personálnych výdavkov z dotačných prostriedkov mesta Zvolen pri jasne definovaných a kontrolovateľných kritériách? Ako plánujete prerozdeľovať dotačné prostriedky mesta Zvolen?

NIE

Nie som zástancom financovania personálnych výdavkov. Dotačné prostriedky by som navrhovala smerovať skôr na jednotlivé aktivity s vypracovanou cenovou kalkuláciou, pri ktorých je vopred zrejmý účel, opodstatnenosť a očakávaný efekt. Dnes je už dosť dostupných informácií k tomu, aby bolo možné posúdiť objektivitu cenovej kalkulácie. Schválenie však spadá do kompetencie Mestského zastupiteľstva.

 

Definujte max. 10 priorít s podielom alokovaných financií mesta Zvolen v %, ktoré budete presadzovať počas najbližších 4 rokov, ak by ste boli zvolená/ý na post primátorky/primátora. (max. 500 znakov)

Priority uvádzam podľa subjektívneho zoradenia stupňa dôležitosti pre mesto. Keďže sa jedná o priority s rôznou finančnou náročnosťou, neuvádzam %-ný podiel. Alokácia finančných prostriedkov môže byť časovo nepravidelná a každá z priorít si vyžaduje iný časový a vecný prístup k použitiu finančných prostriedkov.

 1. projekty na získanie prostriedkov z fondov EÚ (cesty, školy, sociálne zariadenia apod.)

 2. vybudovanie senior centra

 3. optimalizácia MHD na základe pripomienok občanov, hľadanie riešení na jej zefektívnenie

 4. riešenie parkovania a intenzity dopravy najmä v centre mesta, údržba ciest

 5. skultúrnenie zelených plôch v intraviláne mesta, ktoré doteraz neboli udržiavané

 6. vybudovanie cyklistických chodníkov, vybudovanie chodníka pre korčuliarov

 7. vrátenie ľadovej plochy na Námestie SNP

 8. vybudovanie podobnej...

 9. ...

+ 5 jednoduchých otázok, odpovedať poprosíme: ÁNO / NIE / NEVIEM

 

11.  Používate aj bicykel na dopravu v meste Zvolen?     NIE

12. Podporíte vybudovanie Materského centra v centre Zvolena?  ÁNO

13. Zavediete, budete podporovať zavedenie komplexného protikorupčného programu vo Zvolene najneskôr do roku 2012? (http://transparency.sk/ponuka-protikorupcnej-strategie-tis-pre-mesta/) ÁNO

14. Podporíte vybudovanie Komunitného centra vo Zvolene pre seniorov a mládež Zvolena?  ÁNO

15. Zrieknete sa využívania automobilu minimálne počas „Dňa bez áut“ (vždy dňa 22. septembra)? ÁNO

Last Updated on Friday, 19 November 2010 14:09
 
ZVOLEN - vec verejná PDF Print E-mail
Written by Daniel Lešinský   

OZ CEPTA s podporou ostatných mimovládnych organizácií a občianskych aktivistov pripravila sériu aktivít na lepšiu informovanosť obyvateľov Zvolena o kandidátoch na post primátora ale aj o kandidátoch na poslancov mestského zastupiteľstva. Nie je nám ľahostajné kto a ako spravuje našu samosprávu, vieme že mesto môže pomôcť vytvoriť veľa dobrého vo verejnom záujme ale rovnako môže cez kompetentných ľudí hájiť súkromné, resp. skupinové záujmy. Preto považujeme informovanosť a kritický prístup voličov za kľúčový pre pozitívny a udržateľný rozvoj nášho mesta. Pre občanov mesta Zvolen pripravujeme Občianský dotazník Zvolen - vec verejná, predvolebnú kalkulačku, verejnú diskusiu s kandidátmi ako aj zoznam 25 statočných, teda mená odporúčaných kandidátov z pohľadu občianskych aktivistov majú naväčší potenciál hájiť a presadzovať verejný záujem.

Last Updated on Friday, 19 November 2010 12:11
 
Tematická oblasť 12 – Elektronizácia spoločnosti PDF Print E-mail
Written by Administrátor   
Efektívnym využívaním už dnes bežne dostupných IT technológií a internetu by sme vedeli ušetriť veľa času, prostriedkov, energie i materiálov predovšetkým v úradníckej agende. Elektronizácia spoločnosti zároveň prehľadne sprístupní všetky verejne prístupné informácie (bez potreby žiadania), a v neposlednom rade, ušetrí stovky úradníckych miest platených z našich daní. Elektronizácia je jedným s kľúčových opatrení tzv. zeleného úradovania.

Last Updated on Tuesday, 01 June 2010 06:45
 
PaedDr. Miroslav Gálik PDF Print E-mail
Written by Administrátor   

Občiansky dotazník „ZVOLEN – vec verejná“ pre budúceho primátora.

PaedDr. Miroslav Gálik; Strana zelených, predseda SZ vo Zvolene;   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

OTÁZKY - za prvou časťou prosíme odpovedať ÁNO/NIE/NEVIEM. Za druhou časťou otázky ba mala nasledovať vaša slovná odpoveď s max. 500 znakmi:

 1. Budete presadzovať zavedenie systému množstvového zberu komunálnych odpadov pre občanov

mesta Zvolen a zároveň kalkuláciu poplatku za odpad na základe vyprodukovaného množstva odpadu? Aké iné priority budete presadzovať v odpadovom hospodárstve mesta ZV?

ÁNO

Na svete nie je jednotný názor, ako by to bolo najlepšie, ale odpad je celosvetovým problémom a preto sa mu nevyhneme ani my a treba zvoliť nielen systém jeho likvidácie (skládkovanie, splyňovanie...), ale aj spôsob zberu (kontajnerovo-intervalový systém, vrecový, vážiaci, žetónový..) a určite je spravodlivejšie, ak by ľudia platili len za likvidáciu takého množstva KO, koľko sami vyprodukujú a vhodná je aj motivácie k separovaniu /vôbec zaň neplatiť, alebo len symbolickú sumu/.

 

 1. Budete presadzovať zavedenie environmentálnych zón, teda zón so zníženou hlučnosťou a emisiami

v ovzduší, v obytných častiach mesta Zvolen? Ktoré časti mesta Zvolen sú podľa Vášho názoru/považujete za najviac postihnuté a prečo?

ÁNO

Ľudia potrebujú parky a zóny pre šport i relax a preto treba revitalizáciu zelene (odhlučnenie, zníženie prašnosti..), prehodnotiť UPN :striedanie priemyselné zóny so zónami pre relax , obytné zóny s parkami a verejnými športoviskami, bezmotorová doprava... Zlá situácia je na Sekieri ( DDD Bučina, doprava ...), ale najhoršie je na tom Západ (prehustená zástavba, málo zelene, nedostatok parkovísk, hlučná doprava, ...), treba dobudovať park Lanice, ale investovať aj do Borovej , Môťovskej priehrady...

 

 1. Zavediete pravidlo transparentnosti – akákoľvek zmluva mesta je platná až vtedy, keď je verejne

prístupná na stránke mesta Zvolen? Aké ďalšie protikorupčné opatrenia a opatrenia na zvýšenie transparentnosti zavediete?

ÁNO

Počas realizácie povoliť len drobné zmeny zmluvných podmienok aj to len po prerokovaní v MsZ.

 

 1. Budete presadzovať rovné rozdeľovanie financií z dotácií (XY €/osobohodina) na projekty a aktivity

pre zmysluplné trávenie voľného času mládeže v meste Zvolen? Aké iné opatrenia zavediete pre podporu mládeže?

ÁNO,

ale treba určite dbať aj na spoločenskú dohodu (posúdenie odborných komisií pri MsZ, vyjadrenia OZ...) .

 

 1. Vytvoríte podmienky pre účasť zástupcov verejnosti pri tvorbe a realizácii všetkých verejných

obstarávaní mesta Zvolen? Aké ďalšie opatrenia a kedy zavediete na odstránenie korupcie a klientelizmu?

ÁNO

Zástupcovia občanov (OI,OZ,..) majú mať možnosť zúčastňovať sa zasadnutí komisií pri MsZ a VMČ a spolupodieľať sa s poslancami a členmi odborných komisií pri určovaní zadávacích podmienok pre verejné obstarávanie.

 1. Budete presadzovať opatrenia na zvýšenie lokálnej sebestačnosti mesta Zvolen (energia, voda,

potraviny, lokálna ekonomika...)? Ak áno, ktoré a prečo?

ÁNO

Zvolen zabezpečuje zamestnanosť aj pre okolité obce a jeho okolie je typicky vidiecke (družstvá, farmy...). Je predurčený pre investorov a  v oblasti turizmu, služieb, ale aj energetiky z obnoviteľných zdrojov, ale tradície má aj v oblasti potravinárskeho priemyslu ,spracovanie dreva a kovov, ale v poslednej dobe je stredobodom záujmu aj v oblasti spracovania druhotných surovín ( komunálneho odpadu , plastov a kovov).

 

 1. Budete presadzovať zrovnoprávnenie nemotorovej a motorovej dopravy v meste Zvolen? Ak áno,

akými konkrétnymi nástrojmi, z akých zdrojov a v spolupráci s akými subjektmi?

ÁNO

Jednou z mojich priorít je možnosť dostať sa na pešo alebo na bicykli do každej MČ a preto som bol (predseda KŽP) jedným z iniciátorov vypracovania územnoplánovacej dokumentácie pre prepojenie jednotlivých častí mesta (Zl.Potok, Podborová, Sekier, Západ)cyklotrasami s  vyústením pri ESC a napojením na tzv.“ Rodinnú cestičku“ ZV-BB a teraz treba získať finančné zdroje na realizáciu napr. z Eurofondov.

 

 1. Potrebuje mesto Zvolen podľa Vášho názoru nový územný plán? Prosím zdôvodnite odpoveď.

ÁNO

Platný ÚPN bol prijatý MsZ uznesením č. 144/2004 a keďže pojímanie územia obyvateľmi aj investormi sa postupne mení a pridávaním doplnkov sa stáva neprehľadným je vhodné zapracovať zmeny a doplnky aspoň raz za 10 rokov, malo by sa to stihnúť do konca r. 2014.

 

 1. Uprednostníte ochranu zelených plôch intravilánu mesta Zvolen pred novou zástavbou a budovaním

parkovacích miest? Ako budete riešiť problémy s parkovaním na sídliskách a v centre mesta Zvolen?

ÁNO

Už teraz je snaha namiesto výstavby na Laniciach a vytvoriť v tomto území park, na Barinách zachovať časť zelene a okrem bytovej výstavby naprojektovať aj dostatok parkovacích miest ale aj ihriská, zeleň a zóny relaxu.

 

 1. Budete presadzovať možnosť financovania personálnych výdavkov z dotačných prostriedkov mesta

Zvolen pri jasne definovaných a kontrolovateľných kritériách? Ako plánujete prerozdeľovať dotačné prostriedky mesta Zvolen?

ÁNO,

pokiaľ bude súlad s  kritériami na použitie dotačných prostriedkov a budú rozdelené podľa návrhu odborných komisií a odsúhlasené MsZ .

 

Definujte max. 10 priorít s podielom alokovaných financií mesta Zvolen v %, ktoré budete presadzovať počas najbližších 4 rokov, ak by ste boli zvolená/ý na post primátorky/primátora. (max. 500 znakov)

1. Rekonštrukcia a budovanie ciest ,chodníkov, cyklotrás, parkov, kanalizácie, VO ,mostov.

2. Podpora školstva a voľnočasových aktivít , kultúry, športu, zdravotníctva a sociálnych služieb.

3. Starostlivosť o mladé rodiny, dôchodcov a marginalizované skupiny.

4. Podpora občianskych aktivít a komunitných centier.

5. Bezpečnosti zvyšovaním počtu hliadok MsP, využívanie cyklohliadok a občianskych hliadok, kamerového systému.

6. Modernizácia odpadového hospodárstva.

7. Rozvoj turizmu.

8. Zvyšovanie zamestnanosti.

9. ...

 

+ 5 jednoduchých otázok, odpovedať poprosíme: ÁNO / NIE / NEVIEM

 

 1. Používate aj bicykel na dopravu v meste Zvolen? ÁNO

 2. Podporíte vybudovanie Materského centra v centre Zvolena? ÁNO

 3. Zavediete, budete podporovať zavedenie komplexného protikorupčného programu vo Zvolene

najneskôr do roku 2012? (http://transparency.sk/ponuka-protikorupcnej-strategie-tis-pre-mesta/) ÁNO

 1. Podporíte vybudovanie Komunitného centra vo Zvolene pre seniorov a mládež Zvolena? ÁNO

 2. Zrieknete sa využívania automobilu minimálne počas „Dňa bez áut“ (vždy dňa 22. septembra)? ÁNO

Last Updated on Friday, 19 November 2010 12:42
 
Ing. Jozef Pinka PDF Print E-mail
Written by Administrátor   

Občiansky dotazník „ZVOLEN – vec verejná“ pre budúceho primátora.

Ing. Jozef Pinka; nezávislý kandidát,   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

OTÁZKY - za prvou časťou prosíme odpovedať ÁNO/NIE/NEVIEM. Za druhou časťou otázky ba mala nasledovať vaša slovná odpoveď s max. 500 znakmi:

 1. Budete presadzovať zavedenie systému množstvového zberu komunálnych odpadov pre občanov mesta Zvolen a zároveň kalkuláciu poplatku za odpad na základe vyprodukovaného množstva odpadu? Aké iné priority budete presadzovať v odpadovom hospodárstve mesta ZV?

NEVIEM

 • Neviem, čo je pojem množstvový odpad.

Dochvíľny odvoz odpadov, poľa zmluvy a zvýraznenie separovania odpadov.

 

 1. Budete presadzovať zavedenie environmentálnych zón, teda zón so zníženou hlučnosťou a emisiami v ovzduší, v obytných častiach mesta Zvolen? Ktoré časti mesta Zvolen sú podľa Vášho názoru/považujete za najviac postihnuté a prečo?

ÁNO

Vnútorný dopravný okruh mesta a železničné priecestia. Je potrebné pracovať na projekte odstránenia železničných priecestí v centre mesta.

 

 1. Zavediete pravidlo transparentnosti – akákoľvek zmluva mesta je platná až vtedy, keď je verejne prístupná na stránke mesta Zvolen? Aké ďalšie protikorupčné opatrenia a opatrenia na zvýšenie transparentnosti zavediete?

ÁNO

Nemám s tým problém. Pozývať na všetky pripravované akcie vo výberovom konaní zástupcov „tých, ktorých sa to týka“- živnostníkov a podnikateľov z oblasti záujmu.

 1. Budete presadzovať rovné rozdeľovanie financií z dotácií (XY €/osobohodina) na projekty a aktivity pre zmysluplné trávenie voľného času mládeže v meste Zvolen? Aké iné opatrenia zavediete pre podporu mládeže?

ÁNO,

Všetky dotácie, či už z Ministerstva školstva SR pre vzdelávanie, alebo z podielových daní by mali ísť adresátovi. Mesto je len transferom financií, ale nespráva sa tak. Krátime financie pre mimoškolské aktivity mládeže a potom máme prebytok rozpočtu?!

 

 1. Vytvoríte podmienky pre účasť zástupcov verejnosti pri tvorbe a realizácii všetkých verejných obstarávaní mesta Zvolen? Aké ďalšie opatrenia a kedy zavediete na odstránenie korupcie a klientelizmu?

ÁNO

V odpovedi č. 3. (Pozývať na všetky pripravované akcie vo výberovom konaní zástupcov „tých, ktorých sa to týka“- živnostníkov a podnikateľov z oblasti záujmu.)

 1. Budete presadzovať opatrenia na zvýšenie lokálnej sebestačnosti mesta Zvolen (energia, voda, potraviny, lokálna ekonomika...)? Ak áno, ktoré a prečo?

ÁNO

Máme kvalitné výrobky od živnostníkov a podnikateľov pôsobiacich v meste, alebo v blízkom okolí. Zabezpečíme zvýšenie kúpyschopnosti, zlepšenie služieb a v konečnom dôsledku aj atraktivitu mesta pred návštevníkmi mesta.

 

 1. Budete presadzovať zrovnoprávnenie nemotorovej a motorovej dopravy v meste Zvolen? Ak áno, akými konkrétnymi nástrojmi, z akých zdrojov a v spolupráci s akými subjektmi?

ÁNO

Vytvorením dopravných pásov pre cyklistov. Financovanie cez štrukturálne fondy EÚ, techniku pripravia odborníci na dopravu v meste.

 

 1. Potrebuje mesto Zvolen podľa Vášho názoru nový územný plán? Prosím zdôvodnite odpoveď.

NEVIEM

Je potrebné prejsť nové priority mesta a potom porovnať s územným plánom a rozhodnúť, či ho meniť.

 

 1. Uprednostníte ochranu zelených plôch intravilánu mesta Zvolen pred novou zástavbou a budovaním parkovacích miest? Ako budete riešiť problémy s parkovaním na sídliskách a v centre mesta Zvolen?

ÁNO

Riešenie je v nových projektoch. Napríklad so železničnými projektantmi už vieme zrušiť železničné prejazdy vo Zvolene! Tu je priestor aj na nové parkovacie plochy v centre mesta...

 

 1. Budete presadzovať možnosť financovania personálnych výdavkov z dotačných prostriedkov mesta Zvolen pri jasne definovaných a kontrolovateľných kritériách? Ako plánujete prerozdeľovať dotačné prostriedky mesta Zvolen?

NEVIEM

Dotačné prostriedky mesta sú z podielových daní obyvateľov mesta. Neviem aké sú požiadavky na personálne výdavky mimo Mestského úradu.

 

 

Definujte max. 10 priorít s podielom alokovaných financií mesta Zvolen v %, ktoré budete presadzovať počas najbližších 4 rokov, ak by ste boli zvolená/ý na post primátorky/primátora. (max. 500 znakov)

1. športové kluby mládeže,

2. celoslovenskú súťaž žurnalistov – Štúrovo pero,

3. celoslovenskú súťaž v rétorike – Štúrov Zvolen,

4. Park galériu Ľudovíta Štúra (busty národovcov),

5. Zvolenské hry zámocké,

6. celoslovenské oslavy SNP vo Zvolene,

7. archeologický výskum Pustého hradu,

8. Akademický Zvolen,

9. protidrogové aktivity mládeže,

10. odstránenie železničný prechodov v meste.

 

 

+ 5 jednoduchých otázok, odpovedať poprosíme: ÁNO / NIE / NEVIEM

 

 1. Používate aj bicykel na dopravu v meste Zvolen? NIE

 2. Podporíte vybudovanie Materského centra v centre Zvolena? ÁNO

 3. Zavediete, budete podporovať zavedenie komplexného protikorupčného programu vo Zvolene

najneskôr do roku 2012? (http://transparency.sk/ponuka-protikorupcnej-strategie-tis-pre-mesta/) NEVIEM. Len v záujme zvolenských podnikateľov.

 1. Podporíte vybudovanie Komunitného centra vo Zvolene pre seniorov a mládež Zvolena? ÁNO

 2. Zrieknete sa využívania automobilu minimálne počas „Dňa bez áut“ (vždy dňa 22. septembra)? ÁNO

Last Updated on Friday, 19 November 2010 12:18
 
Občianky dotazník PDF Print E-mail
Written by Administrátor   
Odpovede kandidátov na post primátora mesta Zvolen

CEPTA s podporou ostatných mimovládnych organizácii pripravila pre kandidátov na post primátora mesta Zvolen občianký dotazník s 15 otázkami. Na otázky mohlli odpovedať kandidáti jednoducho ÁNO/NIE/NEVIEM + pre prvých 10 otázok mali priestor pre doplňujúce vysvetlenie s limitom 500 znakov, kde je odpoveď dlhšia nájdete... Plné odpovede kandidátov v závere odpovedí každého kandidáta v priložených kompletných odpovediach.
 
Last Updated on Friday, 19 November 2010 12:58
 
Listy odpovedí politických strán na ENVIRODOTAZNÍK PDF Print E-mail
Written by Administrátor   
Last Updated on Monday, 14 June 2010 11:55
 
Tematická oblasť 10 – Školstvo PDF Print E-mail
Written by Administrátor   
Úroveň škôl a školstva sú priamym predpokladom pre budúcnosť krajiny, to ako budeme prosperovať o 20, 30 rokov, ako budeme schopní vytvárať a financovať sociálne benefity rozvinutého štátu, ako bude o nás postarané, keď dozrieme veku penzie... V školstve ide o veľa, tu sa tvorí pridaná hodnota, know-how aj HDP národa. Aké školstvo a školy máme v SR? Vieme všetci, personálne poddimenzované, neohodnotené s vysokým priemerným vekom pedagógov, vo väčšine prípadov bez potrebného technického vybavenia. V školstve SR stále absentuje potrebná rovnosť medzi štátnymi a súkromnými školami, osnovy sú postavené viac na memorovaní s minimom výchovy ku kritickému mysleniu a školy málokedy vychovávajú k dobrým návykom, napr. separovanému zberu, správnej životospráve a pod.
Last Updated on Friday, 28 May 2010 20:11
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 2 of 3
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie