Projekt PreOvzdušieSK Print
Written by Miloš Veverka   

Občianske združenie CEPTA realizuje projekt PreOvzdušieSK zameraný na zlepšenie politiky ochrany ovzdušia v SR, ktorý je finančne podporený z Európskeho sociálneho fondu Európskej únie prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa.

Informácie o projekte PreOvzdušieSK:logo-OP-EVS-farba-svk

 • názov projektu: PreOvzdušieSK
 • kód projektu: 314011M074
 • názov prijímateľa: Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy, o. z. (CEPTA)
 • sídlo prijímateľa: Záhonok 19, 960 01 Zvolen
 • miesto realizácie projektu: celé územie SR
 • obdobie realizácie projektu: 07/2018 – 06/2020logo-EU-ESF-farba-svk
 • operačný program: Efektívna verejná správa
 • kód výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1
 • celkové oprávnené výdavky projektu: 183 055,30 €
 • z toho výška poskytnutého NFP (95 %): 173 902,53 €
 • z toho spolufinancovanie o. z. CEPTA (5 %): 9 152,77 €

(NFP – nenávratný finančný príspevok)

Stručný popis projektu:

Projekt PreOvzdušieSK je zameraný na riešenie dlhodobo problematickej oblasti ochrany životného prostredia na Slovensku – kvality ovzdušia. Kvôli neplneniu limitov vybraných znečisťujúcich látok je SR v procese infringementu (Smernica 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia) s Európskou komisiou od roku 2010,pričom dodnes nedošlo k zásadnému zlepšeniu situácie. Takýto stav nie je dobrý ani pre krajinu a jej členstvo v EÚ (možné postihy, pokuty), a predovšetkým, ani pre samotných obyvateľov. Zlá kvalita ovzdušia má negatívne dopady tak na zdravie človeka – dýchacie cesty, kardiovaskulárne ochorenia a pod., v SR to znamená vyše 5 700 predčasných úmrtí a 65 400 stratených rokov života ročne (EEA 2015). Týka sa to všetkých krajov SR. Znečistené ovzdušie ovplyvňuje aj iné sektory národného hospodárstva – predovšetkým poľnohospodárstvo a lesníctvo.

Projekt PreOvzdušieSK koncentruje kapacity odborníkov predovšetkým na:

 • analýzu príčin doterajšej stagnácie politiky zlepšovania kvality ovzdušia na Slovensku;
 • čiastkové analýzy legislatívy, zdravotných dopadov, monitoringu, implementácie EŠIF a pod. v spojitosti so zlepšovaním kvality ovzdušia SR s dôrazom na urbanizované prostredie;
 • návrh min. 10 účinných opatrení vrátane legislatívnych a ekonomických, prenos dobrých skúseností zo zahraničia;
 • zlepšenie dialógu zainteresovaných subjektov, predovšetkým centrálnej štátnej správy a samosprávy.

CEPTA má dlhoročné skúsenosti v spolupráci s viacerými inštitúciami tak na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni. Výstupy projektu budú s kompetentnými orgánmi komunikované počas tvorby a implementácie novej národnej stratégie ochrany ovzdušia (2018+), ktorú má MŽP SR v pláne prijať, a ktorú od SR žiada aj európska legislatíva.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

 

Výstupy projektu:

Čiastkové analýzy:

Last Updated on Thursday, 23 April 2020 21:07