Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Veda a náboženstvo PDF Print E-mail
Written by Milan Rusko   
Posúdiť vzťah vedy a náboženstva, ich spriaznenosť, či ich nepriateľstvo a čo sa jeden od druhého môžu naučiť, je ťažké, pokiaľ nemáme vedeckú definíciu náboženstva.
V živote snáď niet tak spornej veci, s tak rozmanitými výkladmi, s toľkými nezhodami a neporozumeniami, ako je náboženstvo. Je to pochopiteľné, lebo náboženstvo je o veciach nie každému vnímateľných, veď sa hovorí: len čistí srdcom uzrú Boha. Všetky náboženské nezhody, spory a hádky by sa ako šibnutím čarovného prútika vyriešili, keď náboženstvo postavíme na vedeckých princípoch. Lebo veda je presná, každému overiteľná a teda nesporne pravdivá.
 
Žijem, teda vnímam, poznávam, teším sa a tvorím. Toť život, chýba ešte niečo? Myslím, že nie. Teda JA vnímam SVET, JA sa teším z OKOLIA alebo SÁM v SEBE, JA pretváram OKOLIE. V tomto procese života máme teda dva póly: JA a SVET(OKOLIE). Tomu hovoríme SUBJEKT a OBJEKT vnímania. Dnešná veda sa zamerala na OBJEKT. Skúma objektívne existujúci svet, hľadá, pátra po všelijakých jeho kvalitách, vzťahoch. Skúma vesmír, atóm, bunku, ľudské telo, psychiku. Potom spisuje vzorce, predvída správanie a nakoniec tvorí. Vysoké budovy, mosty, automaty, počítače, telekomunikácie, dopravné prostriedky, pesticídy, lieky a diagnostické prístroje, zbrane hromadného ničenia, syntetické drogy, umelé orgány.
 
O SUBJEKTE dnešná veda nehovorí nič. Sú síce určité pseudo "vedecké" názory, že duša neexistuje, že je len produktom chemických reakcií mozgu, že vnímanie je len premietnutím objektívnej reality v našich neurónoch, že múdrosť je len naučený podmienený reflex, že šťastie sú len endorfíny. Ale tieto názory sú úplne nevedecké, pretože nijakou vedeckou metódou nebolo dokázané, že by duša neexistovala, naopak, sú tu skúsenosti ľudí napríklad v klinickej smrti, ktoré dokazujú, že subjekt (duša) dokáže existovať aj nezávisle od tela. Ale hlavne: Popieraním existenie subjektu vnímania vlastne popiera sa a znevažuje aj celý proces vnímania a teda existencie. Ak JA nie som, potom nie je nikto, kto by si veci uvedomoval. Ale JA si veci uvedomujem a to znamená, že SOM. Cogito, ergo sum. Poznávam, teda som. Subjektu musíme priznať rovnako pravdivú existenciu, ako objektu.
 
SUBJEKT, teda JA, je obsahom skúmania náboženstva. Teda aspoň toho náboženstva, ktoré chce byť postavené na vedeckých princípoch, nie na všakovakých bájkach. Toto JA neskúma sa ako objekt, nerozoberá sa, nereže, nerobia sa na ňom pokusy, nespisujú sa vzorce, lebo to už je veda zvaná psychológia. Aj tá môže byť užitočná, ale náboženstvo je o inom. Náboženstvo nepozerá sa na JA zvonku, ale tým JA je, JA žije, JA hľadá, JA smúti, JA sa raduje, JA poznáva, JA tvorí. Toto náboženstvo, ktoré sa zaoberá čisto subjektom ako subjektom, nie subjektom ako objektom, nazýva sa aj mystická cesta. Pre mnohých aj nábožensky založených ľudí je to španielska dedina. Pritom to je prosté. Len sa spýtať: Kto som ja? Odkiaľ som sa vzal? Čo so mnou bude? Ako budem šťastný? A prečo vôbec chcem byť šťastný? Ako vnímať svet pravdivo? Ako pochopiť veci? Ako mať dobré vzťahy? Keď sa takto pýtame, sme na mystickej duchovnej ceste. A čo sme začali, to aj dokončíme, ak sa na to skutočne sústredíme.
 
Teda náboženstvo je o transformácii JA. K lepšej kvalite JA, k lepšej kvalite vnímania, k lepšej radosti zo života, k spokojnosti, naplnenosti, k pravému Človeku, k obrazu Božiemu v nás, až k večnosti bytia. Len máloktorí však toto chápu. Väčšina ľudí nechápe, že kvalitu JA je vôbec možné meniť nezávisle od okolia. Pritom je to zase jednoduché: Keď sme šťastní, aj svet vidíme v krajších farbách a inak, než keď sme nešťastní. Keď trpíme nedostatkom, vidíme a posudzujeme ľudí inak, než keď sme naplnení. Keď sme obetaví, dokážeme pretvárať svet inak, než keď sme chamtiví. Teda kvalita JA ovplyvňuje a podmieňuje aj kvalitu vnímania. Akoby objektívny svet ani neexistoval sám od seba, ale bol závislý na našom subjekte. Mystická cesta je cestou sebauvedomovania, poznaj seba samého, je cestou získavania nezávislosti na okolitom svete, a to až do takej miery, že veriacemu je všetko možné, viera vrchy prenáša, credendo vides, veriaci uvidí. Náboženstvo je hľadaním vnútorného šťastia, pokoja, slobody a nezávislosti.
 
A tu je kameň úrazu medzi vedou a náboženstvom. Dnešná veda popiera či ignoruje subjekt a absolutizuje objekt. Naopak náboženstvo vo svojom vrcholnom štádiu mystického vývoja popiera objekt a absolutizuje subjekt. Ťažko sa potom dohodnú. V dnešnom svete presiaknutom konzumom, má veda zelenú. Veda vymyslí niečo nové, čo sa dá dobre predať. Reklama presvedčí ľudí o tom, ako nejakú vec veľmi potrebujú k životu. Veda akoby sa stávala slúžkou konzumu a tým pomáha robiť ľudí viac a viac závislými na hmote. Mystická cesta nie je vítaná vo svete zameranom na vonkajšie pseudo hodnoty. Získavanie nezávislosti od vonkajších materiálnych vecí totižto kazí obchody. To je dôvod, prečo veda dnes prosperuje, zatiaľ čo duchovná cesta chátra. A bude chátrať, pokiaľ pre ľudí bude dôležitejšie mať, než byť. A to bude dovtedy, pokiaľ nenájdu šťastie v tom, čím sú. A to môžu len vtedy, keď sa oslobodia od toho, čím nie sú. Je to začarovaný kruh.
 
Dúfam, že z celého tohto článku cítiť moju snahu o vedeckosť náboženstva. Teda o používanie presných, jasných, jednoznačných, nazahmlených, opakovateľných postupov. A aj naopak by bolo treba: náboženskosť vedy. Stačí len to, že by veda uznala úplnú nezávislosť subjektu vnímania a možnosť zmeny jeho kvality. Potom si veda a náboženstvo môžu podať ruky a spoločným postupom vybudovať krajší svet. Svet postavený na samostatných, od okolia nezávislých bytostiach, ktoré vedia čím a kým sú, sú šťastné a spokojné sami od seba a sami v sebe (prípadne v Bohu), ktoré dokážu vnímať svet v pravde taký, aký naozaj je a nič ich nemôže oklamať. A na druhej strane práve preto, že sú od hmoty nezávislí, vedia aj tvoriť s tým svetom a s tou hmotou také úžasné veci a také zázraky, o akých súčasná veda zatiaľ ani nesníva. Verím v priateľstvo oboch, ale chce to dobrú vôľu na oboch stranách.
 
Last Updated on Tuesday, 07 November 2006 21:07
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie