Škola života Print
Written by Administrátor   

Projekt duchovného ozdravenia "Škola života".

Škola života.

Projekt školy života pokračuje a rozvíja sa od septembra 2006.

Cieľom projektu je:

  • zlepšiť kvalitu života orientáciou na duchovné hodnoty,

  • podporiť samostatnosť, slobodu a nezávislosť hľadania pravdy, múdrosti, porozumenia životu a jeho zmyslu,

  • vytvoriť prostredie pre hľadanie vzájomného porozumenia ľudí rozmanitých názorov,

  • nadšene a zároveň kriticky skúmať duchovné cesty a náuky,

  • a tým všetkým budovať krajší svet tak v nás ako aj okolo nás.

Dôvodom k vytvoreniu školy je absencia skutočne duchovných, reálne žitých hodnôt v súčasnej spoločnosti a to hlavne múdrosti a lásky, z ktorých sa odvíjajú ďalšie hodnoty. Ďalej absencia náboženskej a ideologickej znášanlivosti, medziľudskej vzájomnosti a porozumenia pri zachovaní rozmanitosti a samostatnosti myslenia.

Kvalita života sa dotýka ochrany životného prostredia, správnej životosprávy, správneho nedeštruktívneho myslenia, cítenia, správneho postoja k životu, vytvárania spoločnosti bez samodeštrukčných mechanizmov a smeruje až k poznaniu a žitiu večného života.

Škola života nehlása žiadnu vlastnú ideológiu alebo náboženskú vieru, orientuje sa na reálne žité hodnoty. Na druhej strane práve preto dovoľuje ľuďom vyznávať a šíriť akúkoľvek vieru. Nech si každý verí čomu chce, pokiaľ to má kladný dopad na jeho reálny život. Nedovoľuje však náboženské presvedčenie používať ako diktát iným. Ver si, čomu chceš a ži si ako chceš, iným dopraj veriť, čo sa im páči a žiť ako sa im páči a spolu takto hľadajme krajší svet, v ktorom sa ľudia navzájom neväznia ideológiami a zároveň dokážu vytvoriť funkčnú jednotu v rozmanitosti.

Metódou vyučovania je dialóg, diskusia, komunikácia. Nie je žiadny učiteľ ani skupina učiteľov, ale učíme sa navzájom výmenou životných skúseností. V polemickom dialógu dokážeme hľadať, kde je vlastne pravda a tak sa zbavujeme falošných predstáv a učíme sa múdrosti. Vzájomnou komunikáciou sa učíme pochopiť iných a tak sa učíme láske a nenásiliu. Každý má plné právo, aby bol jeho názor vypočutý a aby bol plne pochopený ako človek, ale nikto nemá právo vnucovať svoju cestu ostatným ani požadovať svoj spôsob života od ostatných.

Úspešná a naplňujúca komunikácia je jedinou ideológiou a náboženstvom školy. Tá stojí na takých pilieroch, ako je sloboda, nenásilie, znášanlivosť, spravodlivosť, úprimnosť, priamosť, empatia, obetavosť, zmysel pre humor, radosť z komunikácie, ... Pričom komunikáciu treba chápať v širšom zmysle, nielen verbálnu, ale aj komunikáciu skutkami, kam patrí aj práca, záľuby, šport, hudba, ... V podstate celý život je o komunikácii, lebo každý deň prichádzame do styku s ľuďmi. Ide o to, aby sme nemali ani ohnutý chrbát k otrockej poslušnosti či pochlebnosti, ani vyhrnutý nos k slepej nadutosti, aby sme nezneslobodňovali iných a ani sa sami nedali oberať o slobodu a aby sme hľadali krásu života v rovnoprávnych a naplňujúcich vzťahoch.

Škola života vytvára priestor, učí sa každý sám za seba. Vytvára priestor, aby sa stretli a vzájomne inšpirovali všetci ľudia, ktorí cestu ku krajšiemu svetu hľadajú vo svojom vnútri.

Škola nič neprikazuje ani nenariaďuje, nevedie ľudí k vytváraniu nejakých návykov (hoci dobré návyky nie sú zlé) alebo vykonávaniu obradov, ale vedie ľudí k samostatnému pochopeniu života a samostatnému rozpoznávaniu pravých životných hodnôt, na základe reálnych prežitých zážitkov. V oblasti morálky tiež nemá požiadavky, len bežnú medziľudskú slušnosť, ktorá je štandartom v našej spoločnosti.

Škola nevyberá peniaze za vyučovanie, ani neplatí za prednášanie. Škola odmieta komercionalizáciu duchovnej cesty. Dobrovoľne sa možno pozvanému hosťovi zložiť na cestu, prípadne aj občerstvenie a malý darček, ale v zásade sú v škole uprednostňovaní ľudia, ktorí sa venujú vnútornému rozvoju pre radosť a z presvedčenia, nie pre peniaze.

Škola života spolupracuje s každou skupinou, ktorej cieľom je rozvoj života z pohľadu nedeštruktívnosti a orientácia na vnútorné (duchovné) hodnoty, bez ohľadu na jej ideológiu či náboženstvo.

Škola prijme rady, inšpirácie, návrhy a konštruktívnu kritiku od ktoréhokoľvek človeka s čistými úmyslami. Zapoj sa aj ty a staň sa spolutvorcom školy života. Dvere sú otvorené, v tejto škole každý je učiteľom, kto dokáže prispieť svojím pozitívnym vkladom, kto dokáže diskutovať, nielen rozkazovať. Učme sa byť učiteľmi seba učením iných, učme sa byť učiteľmi iných učením seba.Last Updated on Thursday, 26 October 2006 14:16