Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Waste and biowaste Waste and biowaste
Waste and biowaste
Vyhrali sme na plnej čiare – Slovensko bude zálohovať! PDF Print E-mail

PET s Vahom detail trencin 090504 Mini11.09.2019 Zákon, ktorý zavádza zálohovanie nápojových PET fliaš a plechoviek dnes schválila drvivá väčšina poslancov NR SR – 121 zo 141 prítomných.

Sme radi, že poslanci takouto veľkou, ústavnou väčšinou podporili tento z hľadiska životného prostredia veľmi dôležitý zákon. Viac o hlasovaní jednotlivých poslancov nájdete na stránke hlasovania č. 71 na 49 schôdzi NRSR k zákonu o zálohovaní tu. Z prítomných poslancov nikto nehlasoval proti, zdržali sa iba poslanci SaS (bez M.Klusa), V.Remišová a Z.Simon!

Prečo je zálohovanie dôležité ako aj vyvrátenie viacerých zavádzajúcich tvrdení odporcov zálohovania nájdete v predošlých článkoch a dnešnej CEPTA výzve poslancom NRSR.

Teraz bude dôležitá správna implementácia zákona a vytvorenie dobre fungujúceho systému tak aby PET fľaše a plechovky už nezostávali v našej prírode.

ĎAKUJEME všetkým aktívne i pasívne zapojeným organizáciám, jednotlivcom, v neposlednom rade Ministerstvu životného prostredia a Inštitútu environmentálnej politiky za predloženie dobre podloženého a spracovaného návrhu, ako aj pánom poslancom a dámam poslankyniam z Národnej rady SR, ktorí/é tento návrh dnes schválili. Veríme, že bude úspešne zavedený do praxe najneskôr k 01.01.2022, čo je apel predovšetkým na budúcich poslancov a kompetentných.

Last Updated on Wednesday, 11 September 2019 15:29
 
Nový zákon o odpadoch prináša systémovú zmenu PDF Print E-mail

IMG 8757-mini Web17.12.2014 vláda SR schválila dlho očakávaný nový zákon o odpadoch, ktorý by mal priniesť do odpadového hospodárstva Slovenska zásadnú zmenu smerom k recyklačnej spoločnosti. V mesiacoch august až novemver 2014 zákon absolvoval tzv. vnútrokomunitárne pripomienkové konanie (pripomienkovanie členských štátov na úrovni EÚ). Zákon bude následne smerovať do Národnej rady SR.

V r. 2020 musí Slovensko recyklovať 50 % komunálneho odpadu. Aby splnilo tento spoločný cieľ EÚ, potrebuje systémovú zmenu v odpadovom hospodárstve, inak hrozí platenie pokút. Patríme medzi najhoršie krajiny EÚ, dnes skládkujeme viac ako 70 % odpadu, čo je hanba na úrovni Európy, nevyužitý potenciál pracovných miest a zdrojov, ktoré musíme dovážať na úrovni Slovenska. Nový zákon o odpadoch je preto nevyhnutný.

Únia Miest Slovenska hodnotí nový návrh zákona o odpadoch jednoznačne pozitívne a vníma jeho prínos pre obce a mestá. Rovnako si uvedomuje naliehavú potrebu systémovej zmeny v odpadovom hospodárstve na Slovensku. Nezabúda však aj slabé miesta zákona (uvedené nižšie), ktoré ešte treba dopracovať. Informácia pre médiá Únie miest Slovenska je v prílohách tohto článku.

Last Updated on Tuesday, 13 January 2015 13:21
 
Zvýšenie skládkového poplatku – strašiak či príležitosť? PDF Print E-mail

Skládkový poplatok je jedným z dôležitých nástrojov na presmerovanie toku odpadov od skládkovania smerom ku zhodnoteniu. Hoci jeho navýšenie čiastočne zvýši náklady na odpadové hospodárstvo obcí, dokáže však vygenerovať značné zdroje, ktoré pri vhodnom nasmerovaní môžu významne pomôcť triedenému zberu v obciach. Navyše znevýhodní skládkovanie, čo sa prejaví zvýšením zhodnocovania odpadov.

Dôležité však je, akým spôsobom sa tento nástroj nastaví a ako zapadne do celkového systému odpadového hospodárstva.

Last Updated on Thursday, 11 April 2013 08:47
 
Pripomienky o.z. CEPTA k návrhu zákona o odpadoch z 13.7.2012 PDF Print E-mail
Nový návrh zákona o odpadoch bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania od 13.7.2012 do 2.8.2012.

Vítame snahu zákonodarcov o zmenu súčasnej neudržateľnej situácie v odpadovom hospodárstve so zapracovaním

smernice EÚ č. 2008/98/ES, ktorá by mala posunúť odpadové hospodárstvo SR smerom k obmedzovaniu tvorby a recyklácii odpadu.

V predloženom zákone však vidíme viaceré nedostatky zhrnuté do pripomienok o.z. CEPTA.

Z najdôležitejších postojov o.z. CEPTA k navrhovanej legislatíve vyberáme:

Last Updated on Thursday, 30 August 2012 11:37
 
Vratné alebo jednorazové fľaše? Zálohovanie alebo separovaný zber? PDF Print E-mail

Nemecká konzultačná a auítorská spoločnosť PwC vyhotovila štúdiu „Reuse and Recycling Systems for Selected Beverage Packaging from a Sustainability Perspective“, ktorá porovnáva 3 rôzne systémy manažmentu nápojových obalov:

 • systém vratných fliaš, ide o vratné fľaše, tak ako ich poznáme z minulosti - je ich možné znovu naplniť. Aj dnes je na Slovensku možné ešte kúpiť niektoré minerálky, sirupy a samozrejme pivo vo vratných fľašiach. (reuse system, refillable beverage containers)

 • systém zálohovania jednorazových nápojových obalov (JNO) – obaly sú síce len na jedno použitie, napr. jednorazové PET fľaše, jednoraz. sklenené fľaše, nápojové plechovky, ale záloha pri ich kúpe zabezpečí, že ich zákazník vráti späť do obchodu a neskončia odhodené v krajine. (mandatory single-use deposit system)

 • systém separovaného zberu (green dot system, dual system, curbside collection)

Všetky tieto 3 systémy existujú v súčasnej dobe vedľa seba v Nemecku. Štúdia ich porovnáva nielen z hľadiska vplyvu na životné prostredie, ale aj ekonomického a sociálneho pohľadu.

Z najdôležitejších zistení štúdie vyberáme:

 • Vratné fľaše sú pre životné prostredie prijateľnejšie v porovnaní s jednorazovými obalmi, pokiaľ nie sú transportované na príliš veľké vzdialenosti – do 300 km (jedna cesta, vzd. producent-spotrebiteľ) a je zabezpečený ich spätný odber a znovu naplnenie. Používanie sklenených vratných fliaš spôsobuje v porovnaní s jednorazovými nápojovými obalmi podstatne menej odpadu.

 • Systémy vratných fliaš vykazujú vysokú mieru návratnosti obalov – takmer 100 %.

 • Vratné fľaše, podobne ako jednorazové zálohované obaly (na Slovensku zatiaľ nemáme zálohy na jednorazové nápojové obaly) takmer vôbec nekončia ako nelegálne odhodený odpad v krajine (littering).

  Pred zavedení zálohovania JNO v Nemecku v r. 2003 tvorili JNO 1/5 celkového objemu nelegálne odhodeného odpadu (littering). V súčasnosti sa JNO na ktoré sa vzťahuje záloha v litteringu prakticky nevyskytujú.

 • Hoci počiatočné investície do technológie vratných obalov sú vyššie (umývanie, logistika zberu a pod.) ako pri jednorazových, úspory z prevádzkových nákladov sú vyššie, keďže netreba kupovať stále nové obaly.

 • Vratné fľaše ako aj zálohované jednorazové nápojové fľaše plne odzrkadľujú rozšírenú zodpovednosť výrobcov.

 • Systémy zálohovania JNO majú podstatne vyššiu výťažnosť suroviny (80 – 95 %) ako systémy separovaného zberu, surovina je čistejšia a kvalitnejšia a je ju možné použiť na bottle-to-bottle recykláciu (z fľaše sa vyrobí znova fľaša), pričom surovina zo separovaného zberu často končí ako zmesný plast (downcykling).

 • Systémy zálohovania JNO sú svojou nákladnosťou porovnateľné so systémami separovaného zberu. Dokonca, po zohľadnení vyšších výnosov z predaja suroviny, keďže zálohovaním JNO sa získa čistejšia surovina s vyššou hodnotou, zálohové systémy sú lacnejšie ako separovaný zber! Pritom environmentálny prínos zálohovania je neporovnateľne vyšší v porovnaní so separovaným zberom.

Najvýznamnejšie environmentálne prínosy zálohovania jednorazových nápojových obalov (JNO):

 • výrazne vyššia miera zberu (návratnosti) obalov a teda aj ich recyklácie ako pri systémoch separovaného zberu. Systémy zálohovania JNO dosahujú mieru zberu bežne nad 80 %, mnohé dokonca 95 % a viac (Nemecko 98,5 %, Michigan 95 %, Nórsko 98 %, …). Kvalitné systémy separovaného zberu v Nemecku dosahujú „len“ 43 – 54 % mieru zberu. Na Slovensku sa prostredníctvom systémov separovaného zberu vyzbiera a zrecykluje cca len 40 % PET nápojových obalov uvedených na trh.

 • podstatné zníženie nelegálne odhodených odpadov (littering). Zálohovanie JNO je zamerané najmä na tie nápoje, ktoré sa konzumujú vonku – nápoje ako minerálne vody, pivo, nealkoholické nápoje. Ak sú spotrebitelia motivovaní zálohou, vrátia prázdny obal späť do obchodu. Bez motivácie ho často odhodia do prostredia. Na Slovensku sú toho dôkazom okraje ciest, turistických chodníkov, sídliská, brehy riek a potokov plné nelegálne odhodených odpadkov, z ktorých PET fľaše tvoria až tretinu.

 • získanie podstatne čistejšej a kvalitnejšej suroviny, ktorú je možno použiť na výrobu nových obalov aj v pripade PET - bottle-to-bottle recyklácia.PwC štúdia: Reuse and Recycling Systems for Selected Beverage Packaging from a Sustainability Perspective

Štúdia analyzujúca littering v SR: Analýza voľne pohodených odpadov v prostredí Slovenskej republiky, 2005

Last Updated on Monday, 27 February 2012 22:56
 
Minister zoberie obciam peniaze na separovaný zber PDF Print E-mail

Podpisom návrhu vykonávacej vyhlášky k zákonu o obaloch z dielne ministerstva ŽP (MŽP) pripraví minister životného prostredia väčšinu obcí o časť príjmu za zhodnotené suroviny a znemožní tak rozvoj, resp. udržanie separácie komunálnych odpadov v obciach Slovenskej republiky.

Viac v priloženej tlačovej správe.

Last Updated on Monday, 28 February 2011 09:01
 
Kolaps separovaného zberu v obciach PDF Print E-mail

Návrh vyhlášky k zákonu o obaloch z dielne MŽP pripraví obce i o to málo peňazí, ktoré za separovaný zber dostávali, o.z. CEPTA navrhuje ponechať doterajší status toku prostriedkov za vyseparované zložky priamo do obcí, zásadne zvýšiť ich objem a najneskôr do prijatia nového zákona o odpadoch (november 2011) zaviesť integrovaný, elektronický systém evidencie materiálových tokov pre všetky zložky odpadov v SR.

Viac v priloženej tlačovej správe.

Last Updated on Thursday, 10 February 2011 17:11
 
Kritický stav separácie na Slovensku PDF Print E-mail
Separovaný zber komunálneho odpadu je vážne ohrozený. Je 4,5 krát drahší ako zber zmesového odpadu a samosprávy naň nemajú financie. Finančná podpora z Recyklačného fondu je už v súčasnosti nedostatočná a má sa ešte znížiť. Podpora z oprávnených organizácií v súčasnosti dosahuje 50 – 80 % z podpory Recyklačného fondu.

Stiahnuť dokumentViac v tlačovej správe o.z. CEPTA Kritický stav separácie na Slovensku


Detailnejšie informácie analýzy ekonomiky separovaného zberu (priemer z 12 miest SR) spolu s návrhmi riešení môžete nájsť v štúdii:

Stiahnuť dokumentPorovnanie ekonomiky separovaného zberu vo vybraných mestách SR 2008/2009 a návrhy riešení krízy v odpadovom hospodárstve

Štúdia bola prezentovaná na konferencii MŽP SR „Separovaný zber odpadov a ich zhodnocovanie SR„ 23.-24. septembra 2009 v Banskej Bystrici.

Last Updated on Wednesday, 17 February 2010 10:53
 
Kríza a odpadové hospodárstvo v SR a v EÚ PDF Print E-mail
Daniel Lešinský 27.02.2009:
Slovensko, ako i ostatné štáty EÚ, sa nachádzajú v recyklačnej kríze. Výkupné ceny všetkých komodít sa prepadli na historické minimá, pre niektoré – napr. kartónový papier sú nulové, resp. mínusové. Obce a občania sú znechutení a demotivovaní pre „nezmyslený“ a stratový separovaný zber ...

Prílohy:
1. Stiahnuť dokumentKríza a odpadové hospodárstvo na Slovensku (OZ CEPTA) - tlačová správa z 27.02.2009
2. Stiahnuť dokumentList ministrom ŽP a školstva (OZ TATRY) z 26.02.2009
3. Stiahnuť dokumentPozicia ministrov životného prostredia (České predsedníctvo Rady EU) - z 16.02.2009
4. Stiahnuť dokumentList premiérovi (OZ TATRY) z 11.02.2009

Last Updated on Saturday, 03 July 2010 20:21
 
Porovnanie systémov triedeného zberu vo vybraných mestách Slovenska PDF Print E-mail
V roku 2007 sme porovnali systémy triedeného zberu v 9 veľkých až stredneveľkých mestách Slovenska. Systémy sa porovnávali na základe kritérií ako napr. účinnosť triedenia v jednotlivých mestách, a taktiež podľa ekonomických ukazovateľov jednotlivých systémov.

Last Updated on Thursday, 18 February 2010 14:07
 
Deň Zeme 2007 PDF Print E-mail
Last Updated on Monday, 02 July 2007 10:46
 
Deň Zeme 2006 PDF Print E-mail

Last Updated on Monday, 02 July 2007 10:43
 
Prečo triediť a kompostovať bioodpad? PDF Print E-mail

Poster - Prečo triediť a kompostovať bioodpad? Bioodpad tvorí až 45 % komunálneho odpadu. Na skládke ako súčasť komunálneho odpadu spôsobuje viaceré problémy. Na druhej strane jeho kompostovaním môžeme získať kvalitné hnojivo – kompost, ktorým vrátime živiny späť do pôdy a uzavrieme kolobeh prvkov.

Last Updated on Thursday, 18 February 2010 14:21
 
Prieskum verejnej mienky o triedenom zbere odpadu PDF Print E-mail

V období 15. 5. 2006 – 30. 6. 2006 bol vykonaný prieskum verejnej mienky o triedenom zbere odpadu prostrednictvom dvoch samostatných, paralelných ankiet:

 • anketa určená pre širokú verejnosť: „Zistenie aktuálneho stavu informovanosti a zapojenosti občanov SR do triedeného zberu odpadov“

 • anketa určená obce a mestá: „Triedený zber v obciach/mestách SR a Recyklačný fond“

Last Updated on Thursday, 18 February 2010 14:42
 
Zálohovanie jednorázových nápojových obalov PDF Print E-mail

... na Slovensku stále chýba ...

Last Updated on Thursday, 18 February 2010 14:37
 
Triedený zber na školách PDF Print E-mail

Ako ušetriť na odpade a ako viesť žiakov k systematickému triedeniu

Last Updated on Thursday, 18 February 2010 14:39
 


Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie