Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Waste and biowaste Waste and biowaste Prečo triediť a kompostovať bioodpad?
Prečo triediť a kompostovať bioodpad? PDF Print E-mail

Poster - Prečo triediť a kompostovať bioodpad? Bioodpad tvorí až 45 % komunálneho odpadu. Na skládke ako súčasť komunálneho odpadu spôsobuje viaceré problémy. Na druhej strane jeho kompostovaním môžeme získať kvalitné hnojivo – kompost, ktorým vrátime živiny späť do pôdy a uzavrieme kolobeh prvkov.


Čo je to vlastne bioodpad?

Medzi bioodpad môžeme všeobecne zaradiť všetky biologicky odbúrateľné látky, ktoré nám ako odpad vzniknú v domácnosti, napr.:

  • zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, z čaju a kávy, z jedál

  • potravinami znečistený papier, sevítky

  • kvety, konáre, lístie, pokosená tráva, burina, zhnité ovocie

  • popol z dreva, piliny, vlasy, perie

Image

Problémy, ktoré spôsobuje bioodpad na skládke odpadov:

  • záber miesta – bioodpad tvorí až 45 % hmotnosti komunálneho odpadu, jeho vytriedením sa významne šetrí miesto na skládke a predlžuje jej životnosť

  • tvorba skládkového plynu – bioodpad sa na skládke rozkladá bez prístupu vzduchu (anaeróbne), vzniká zápach a skládkový plyn. Hlavnými zložkami skládkového plynu sú oxid uhličitý (CO2) a metán (CH4). Metán predstavuje 45 - 70 objemových % skládkového plynu.

  • zvyšovanie skleníkového efektu atmosféry – metán uvoľňujúci sa zo skládok je až 20 krát nebezpečnejší skleníkový plyn ako CO2

  • vznik toxických priesakových vôd – hnijúci bioodpad vytvára agresívne prostredie a zrážky zo zmesi bioodpadu s ostatným a toxickým odpadom lúhuju rôzne nebezpečné látky

Image

Tieto problémy spôsobujú spolu s bioodpadom aj iné biologicky rozložiteľné odpady (papier, drevo, ...), keď sa dostanú na skládku. Preto je dôležité napr. triedenie papiera.

Poster Prečo triediť a kompostovať bioodpad?

Last Updated on Thursday, 18 February 2010 14:21
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie