Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Deň Zeme 2006 PDF Print E-mail

 

Deň Zeme 2006V dňoch 24. až 26. apríla 2006 organizovalo Združenie Slatinka v spolupráci s o. z CEPTA, ŽIVICA, SOVS a s mestom Zvolen v Centre voľného času Domino sériu výchovných, zábavných a poznávacích podujatí ku príležitosti Dňa Zeme pre deti základných a stredných škôl vo Zvolene. CEPTA pripravila stanovištia na tému „odpady“ a „eko v obchode“.

Stanovište „odpady“ oboznámilo žiakov s aktuálnou situáciou v nakladaní s odpadom na Slovensku, poukázalo na problémy, ktoré spôsobuje skládkovanie a spaľovanie odpadov, informovalo o prínosoch a úskaliach recyklácie odpadu, o tom, čo je bioodpad a ako s ním správne nakladať. Súčasťou boli aj praktické ukážky kompostu, rôznych materiálov, z ktorých sa skladá odpad (vysvetlenie viacvrstvových kombinovaných materiálov - „tetrapaky“), zapájanie žiakov prostredníctvom hier a aktivít z oblasti triedenia odpadu. Žiaci boli oboznámení s tým, ako správne triediť, ako znižovať produkciu odpadov, zasúťažili si v poznávaní a triedení viac ako 15 druhov odpadov, prevažne obalov.

 

Stanovište „eko v obchode“ cestou otázka – odpoveď viedlo žiakov k poznaniu ako možno „ekologickejšie“ nakupovať, t. j. ako možno znižovať tvorbu odpadov už vo fáze nakupovania potravín a tovaru.

K praktickým zásadám patrili vratné obaly; kupovanie do vlastných tašiek, sáčkov/obalov a košíkov; kupovanie len skutočne potrebných vecí, (re-klama, móda a ich ciele), nabíjateľných batérií, úsporných spotrebičov a žiariviek; ekologické hodnoty kvalitných, opraviteľných, slovenských a lokálnych produktov, ďalej produktov z recyklovaného papiera a pod. Žiakom bolo vysvetlené, čo sú to biopotraviny, ekologické poľnohospodárstvo a ukázané produkty a logá biopotravín. S deťmi a p. učiteľkami sme iniciovali eko-prieskum, ktorý je zameraný na vytrácajúce sa vratné obaly a bio-potraviny v obchodoch vo Zvolene.

 

Stanovištia boli pre žiakov k dispozícii 24. a 26. apríla. Počas týchto dní ich navštívilo cca 200 - 250 detí rôznych vekových kategórií. Prevažovali žiaci 3., 4., 7., a 8. ročníka ZŠ. Za OZ CEPTA na Dni Zeme aktívne participovali Miloš Veverka a Daniel Lešinský.

Súčasťou aktivít CEPTA v rámci Dní Zeme 2006 bolo i vybudovanie kompostoviska z dubových dosák na dvore DOMINA – Centra voľného času vo Zvolene.

Last Updated on Monday, 02 July 2007 10:43
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie