Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Waste and biowaste Waste and biowaste Prieskum verejnej mienky o triedenom zbere odpadu
Prieskum verejnej mienky o triedenom zbere odpadu PDF Print E-mail

V období 15. 5. 2006 – 30. 6. 2006 bol vykonaný prieskum verejnej mienky o triedenom zbere odpadu prostrednictvom dvoch samostatných, paralelných ankiet:

  • anketa určená pre širokú verejnosť: „Zistenie aktuálneho stavu informovanosti a zapojenosti občanov SR do triedeného zberu odpadov“

  • anketa určená obce a mestá: „Triedený zber v obciach/mestách SR a Recyklačný fond“


Hlavným cieľom ankety pre širokú verejnosť bolo zistiť:
  • postoj verejnosti Slovenska k triedeniu odpadov

  • spokojnosť občanov s úrovňou a systémom triedeného zberu v ich obci/meste

  • vnímanie prítomnosti Recyklačného fondu (RF) ako dôležitého nástroja pre zabezpečenie a zlepšovanie zhodnocovania surovín na Slovensku, ako aj vnímanie medializácie témy recyklácie na Slovensku

  • úroveň informovanosti obyvateľstva o výstave „Recyklácia a zhodnocovanie odpadov“ organizovanej firmou BB Expo s.r.o. za podpory RF, ktorej 2. ročník sa uskutočnil v máji 2006 v Banskej Bystrici

Anketa bola vykonaná v rámci celého Slovenska na náhodnej vzorke 1 051 respondentov. Oslovené boli rôzne vekové a sociálne skupiny, od 15 rokov.

Hlavným cieľom ankety pre obce a mestá bolo zistiť:

  • úroveň triedeného zberu odpadu v obciach/mestách SR

  • postoj obcí a miest k RF ako nástroju na zlepšovanie a rozširovanie triedeného zberu

  • problémy obcí a miest s administratívou RF

  • úrovneň informovanosti zástupcov obcí a miest o výstave „Recyklácia a zhodnocovanie odpadov“ organizovanej firmou BB Expo s.r.o. za podpory RF, ktorej 2. ročník sa uskutočnil v máji 2006 v Banskej Bystrici ako aj potreba konania sa takýchto výstav v budúcnosti

Anketa bola vykonaná na vzorke 133 obcí a miest vybraných náhodným výberom v rámci celého Slovenska. V obciach a mestách, zapojených do ankety žije 1,82 mil. obyvateľov SR, čo predstavuje 33,8 % populácie Slovenska.

Výsledky ankety pre širokú verejnosť: „Zistenie aktuálneho stavu informovanosti a zapojenosti občanov SR do triedeného zberu odpadov“

95,2 % respondentov považuje triedenie odpadu za dôležité. 82,1 % respondentov má v domácnosti zavedený triedený zber s minimálne jednou triedenou komoditou a 17,7 % odpad doma netriedi. Najčastejšie triedenými druhmi odpadu sú papier, plasty a sklo. Bioodpad doma triedi 23,3 % respondentov. 5,0 % respondentov doma odpad netriedi z dôvodu ľahostajnosti alebo nedostatku času.

Až 88,5 % respondentov má prístup k triedenému zberu (v obci/meste je zavedený TZ), najčastejšie sa v obciach a mestách triedia papier, plasty a sklo. 52,9 % respondentov je nespokojných s úrovňou TZ v obci/meste, 39,9 % nemá dostatok informácií o tom čo a ako triediť a 70,1 % je nespokojných s rozmiestnením a počtom nádob na TZ (buď je ich málo alebo nie sú vôbec). Napriek tomu 59,0 % respondentov pociťuje zlepšenie systému TZ v ich obci/meste za obdobie posledných 4 - 5 rokov, pričom najviac (30,6 %) občania vnímajú pozitívne zmeny v oblasti triedenia odpadu za posledné 2 – 3 roky.

Až 87,3 % respondentov sa snaží znižovať tvorbu odpadov. Väčšinou ide o triedenie odpadu a kompostovanie bioodpadu.

57,3 % respondentov je ochotných triediť bioodpad, a to buď v rámci systému triedeného zberu obce (komunálneho kompostu), alebo kompostovať bioodpad priamo doma v záhrade. Takmer tretina respondentov (27,8 %) priamo pociťuje nedostatok informácií k problematike bioodpadu. 7,1 % respondentov si myslí, že bioodpad na skládke komunálneho odpadu zhnije a nepredstavuje preto problém. Ľahostajných voči otázke bioodpadu je len 4,5 % respondentov a 3,3 % respondentov sa k tejto problematike nevyjadrilo.

Zníženie poplatku za odpad by motivovalo k triedenému zberu 85,0 % respondentov. Najviac by uvítali 30 % redukciu poplatku. 9,6 % z celkového počtu respondentov doma triedi odpad aj bez motivácie zníženým poplatkom. Až 81,6 % respondentov z tých, ktorí v domácnosti netriedia odpad by v prípade zníženia poplatku by boli ochotní začať triediť.

Viac ako polovica respondentov (57,5 %) nevie, čo je to Recyklačný fond, RF pozná 41,4 % respondentov.

Medializácia problematiky triedenia odpadov a recyklácie je na Slovensku nedostatočná. Uviedlo to 85,3 % respondentov.

O výstave „Recyklácia a zhodnocovanie odpadov“ počulo 10,2 % respondentov, prevážne z médií (televízia, rozhlas, menej tlač a internet).

Výsledky ankety pre obce a mestá: „Triedený zber v obciach/mestách SR a Recyklačný fond“

Obce a mestá v prevažnej miere (96,2 %) už majú zavedený triedený zber. Triedia sa najmä papier, plasty a sklo (87,2 % obcí a miest), ďalej akumulátory (78,9 %) a iné druhy odpadu (69,5 %) najmä textil, elektroodpad, pneumatiky a kovy. 47,7 % obcí a miest triedi „tetrapaky“ (VKM) a 46,1 % triedi bioodpad z úprav verejnej zelene.

Účinnosť triedeného zberu v obciach a mestách sa pohybuje najčastejšie medzi 5,1 – 30,0 % (54,8 % obcí a miest). Tretina obcí a miest dokáže vytriediť do 10 kg komunálneho odpadu na obyvateľa ročne, 34,7 % obcí a miest vytriedi 10,1 – 25 kg na obyvateľa ročne.

Triedeným zberom 21,9 % obcí a miest vôbec neušetrilo a 46,9 % ušetrilo len málo - 0,1 – 10 % nákladov na zneškodnenie komunálneho odpadu. Znamená to, že pre prevádzkovanie triedeného zberu, jeho rozvoj a zvyšovanie účinnosti potrebujú obce a mestá finančnú podporu, napr. zvýšenie príspevkov za vytriedený odpad. 10,1 % obcí a miest sa však podarilo zavedením triedenia odpadov ušetriť viac ako 20 % nákladov na zneškodnenie odpadu. Väčšinou ide o obce do 10 000 obyv. s pomerne účinným systémom triedeného zberu (nad 10 %).

Recyklačný fond pomohol aspoň čiastočne zlepšiť úroveň triedeného zberu v 80,4 % miest a obcí a 84,9 % ho považuje za veľký alebo čiastočný prínos v oblasti separácie a recyklácie na Slovensku. Na druhej strane, výška nárokovateľného príspevku na tonu vytriedenej a odovzdanej suroviny je pre 74,5 % obcí a miest nedostatočná, alebo pokrýva len malú časť nákladov na zber, triedenie a spracovanie danej komodity. Úlohou recyklačného poplatku by mala byť úhrada všetkých reálnych nákladov obcí a miest na zavedenie a realizáciu triedeného zberu. Len 0,8 % (1 respondent) uviedlo, že nárokovateľný príspevok plne postačuje.

Takmer tretina obcí a miest (31,5 %) má problémy so získavaním dotácie z RF na podporu TZ. 17,3 % uviedlo čiastočné problémy s administratívou RF, najmä vyplňovanie veľkého množstva tlačív, pomalé vybavovanie žiadostí a získavanie financií z viacerých sektorov RF. V tejto súvislosti bola zaznamenaná podnetná požiadavka zriadenia nadsektora pre obce/mestá, z ktorého by obce/mestá mohli žiadať financie na zlepšovanie TZ, aby nemuseli komunikovať s množstvom sektorov ale len s jedným. Do tohto sektora by prúdil potrebný objem financií z iných sektorov podľa potreby podpory TZ v obciach a mestách. Takýto systém by uľahčil komunikáciu obcí a miest s Recyklačným fondom.

Obciam a mestám chýba podpora v triedení komodít ako sú textil, bioodpad, drevo a obuv. 42,8 % obcí a miest by uvítalo nový sektor RF pre podporu separácie a zhodnotenia textilu.

39,8 % obcí a miest nemá problémy so získavaním dotácií z RF a 60,2 % nemá problémy s administratívou RF. Propagačnú a informačnú činnosť RF považuje mierna väčšina obcí a miest (59,4 %) skôr za dostatočnú s tým, že je čo zlepšovať v tejto oblasti. Na druhej strane, 8,3 % obcí a miest požadovalo zavedenie už existujúceho sektora RF (elektroodpad, VKM, pneumatiky, kovové obaly) čo svedčí o nedostatočnej informovanosti.

O výstave „Recyklácia a zhodnocovanie odpadov“ počulo 54,9 % miest a obcí, prevážne z médií (časopis Odpady a iná tlač, rozhlas, internet). Až 97,0 % miest a obcí považuje konanie takýchto výstav za potrebné a a 82,0 % by takéto výstavy navštívili aj v budúcnosti.

Zhrnutie obidvoch ankiet

Všeobecne možno konštatovať, že občania Slovenska majú kladný prístup k problematike triedenia odpadov a väčšina je ochotných triediť bioodpad. Chýba však informovanosť, osveta a náležitá ekonomická motivácia. Bolo by potrebné zlepšiť prácu s obyvateľstvom, napr. vedenie k triedeniu už na základných školách, informačné kampane pre obyvateľstvo, častejšie zvýrazňovanie potreby triedenia a recyklácie odpadov v médiách ako aj zverejňovanie výsledkov zhodnocovania odpadov na Slovensku.

Druhým závažným problémom je nedostatočná infraštruktúra triedeného zberu. Viac ako polovica obyvateľstva nie je spokojných s úrovňou triedeného zberu v obci/meste, 70 percentám chýbajú nádoby na triedený zber napriek zavedenému triedenému zberu vo väčšine obcí a miest.

Recyklačný fond je chápaný ako dôležitý nástroj na podporu a rozvoj triedeného zberu na Slovensku, jeho súčasná finančná podpora triedeného zberu je však pre obce a mestá nedostatočná, nepokrýva ani základné náklady na zber komodít. Obce a mestá zároveň vyjadrili potrebu podpory komodít, ktoré doteraz nie sú riešené, ako najmä textil, obuv a drevo.

Zlepšením osvety spolu s dobudovaním infraštruktúry (nádoby, zberné dvory, zvýšenie počtu triedených komodít) a zintenzívnením podpory obcí a miest zo strany Recyklačného fondu (napr. zvýšenie príspevkov za vytriedený odpad) a štátu (podpora zhodnocovania bioodpadu) by bolo možné podstatne zlepšiť účinnosť triedeného zberu na Slovensku, znížiť množstvo odpadov zneškodňované na skládkach a v spaľovniach a tak skvalitniť životné prostredie občanov Slovenska.

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky o triedenom zbere odpadu - stiahnuť ako PDF [640 kB]

Zoznam obcí a miest zapojených do ankety - stiahnuť ako PDF [60 kB]

Last Updated on Thursday, 18 February 2010 14:42
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie