Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Odpady a bioodpady Odpady a biodpady Zálohovanie jednorázových nápojových obalov
Zálohovanie jednorázových nápojových obalov PDF Tlačiť E-mail

... na Slovensku stále chýba ...

V júli 2005 bola na Slovensku vykonaná analýza voľne pohodených odpadov. Táto štúdia TU Zvolen (možnosť stiahnutia na konci stránky) ukázala, že PET - nápojové fľaše tvoria až 32 % objemu pohodených odpadkov, ktoré sa nachádzajú voľne v krajine. Okrem plastových fliaš sa v mestách, pozdĺž ciest, v lesoch, na lúkach a okolo potokov povaľujú aj plechovky od piva či nealko-nápojov, „tetrapaky“ a sklenené fľaše. Nápojové obaly predstavujú celkom 36 % hmotnosti a 38 % objemu pohodených odpadkov, čo je viac ako tretina.

 

Pozdĺž 1 km úseku cesty sa na Slovensku priemerne nachádza až 600 litrov pohodených nápojových PET fliaš (44 % objemu voľne pohodených odpadkov), čo pri dĺžke cestnej siete 17 786,544 km predstavuje objem cca 10 500 m3.

Čo s tým?

Skúsenosti zo zahraničia prevažne z USA, ukázali, že rôzne osvetové kampane na zníženie množstva voľne pohodených odpadov sú neúčinné. Taktiež opatrenia "na konci potrubia" ako rôzne dobrovoľnícke akcie čistenia krajiny a zbieranie odpadov predstavujú len veľmi krátkodobé zlepšenie stavu za vynaloženia veľkého úsilia a finančných prostriedkov. Aj zvyšovanie zapojenia obyvateľstva do systémov triedeného zberu prakticky nemá vplyv na odhadzovanie odpadov (pozri graf ).

Zvyšovanie zapojenia obyvateľstva do systémov triedeného zberu (horná krivka znázorňuje % obyvateľstva s prístupom k triedenému zberu v USA) prakticky nemá vplyv na odhadzovanie odpadkov z nápojových obalov (spodná krivka - miera pohodených odpadkov z fliaš a plechoviek). Zdroj: Ocean Conservancy, U.S. Bureau of the Census, BioCycle

Oveľa účinnejšie a dlhodobo fungujúce sa ukázalo zálohovanie jednorázových nápojových obalov, ktoré predstavuje ekonomickú motiváciu pre spotrebiteľov, zaberá na prevažnú väčšinu populácie a má navyše aj výchovný efekt.

Čo je to zálohovanie jednorázových nápojových obalov?

Zálohovanie predstavuje šancu pre mnoho nápojových obalov, ktoré po vypití ich obsahu skončia v tom lepšom prípade v koši, často krát však na ulici, na okraji cesty, v lese či potoku. Stačí sa len prejsť ...

Zálohovanie predstavuje šancu pre mnoho nápojových obalov, ktoré po vypití ich obsahu skončia v tom lepšom prípade v koši, často krát však na ulici, na okraji cesty, v lese či potoku. Stačí sa len prejsť ...Princíp zálohovania jednorázových nápojových obalov je podobný ako pri obaloch na viac použití (napr. pivové či minerálkové sklenené fľaše). Zákazník pri kúpe nápoja zaplatí zálohu, ktorá ho motivuje zaniesť použitý obal naspäť do obchodu. Oproti klasickým vratným fľašiam je tu však jeden podstatný rozdiel. Jednorázové nápojové obaly už nebudú znova naplnené. Záloha len zabezpečí to, aby neskončili pohodené voľne v prírode, prípadne v smetnom koši. Takýmto spôsobom sa dá vyzbierať až 70 - 95 % obalov (podľa výšky zálohy). Triedený zber prostredníctvom farebných vriec a kontajnerov vyzbiera 10 – 40 % suroviny. Navyše surovina vyzbieraná zálohovým systémom je omnoho čistejšia a kvalitnejšia.

Ako ďalej?

Zálohovanie jednorázových nápojových obalov nemusí skončiť iba pri PET fľašiach. V mnohých krajinách (Škandinávia, USA, Island, Nemecko) sa zálohujú aj plechovky a sklenené fľaše. Pri týchto obaloch (PET fľaše, plechovky, sklenené fľaše) je zálohovanie technicky pomerne ľahko realizovateľné. Rozšírením zálohovania aj na tieto obaly je možné podstatne zvýšiť ich mieru recyklácie a znížiť množstvo odpadu ukladaného na skládky.

Vraj sa to nedá?

Zálohovanie jednorázových nápojových obalov úspešne funguje vo viacerých krajinách (% v zátvorke znamená účinnosť zberu zálohovým systémom):

  • Švédsko – zálohuje: plechovky (od r. 1984; 86 %), PET fľaše (od r. 1994; 78 80 %)

  • Fínsko – zálohuje (od r. 2000): plechovky(97 %), sklenené fľaše

  • Nórsko – zálohuje: plechovky (od r. 2001; 91 %), PET fľaše (od r. 2002; 70 75 %)

  • Dánsko – zálohuje (od r. 2001): plechovky, PET fľaše, sklenené fľaše

  • Island - zálohuje: plechovky, PET fľaše, sklenené fľaše

  • Nemecko - zálohuje (od r. 2003): plechovky, PET fľaše, sklenené fľaše

  • USA – jednorázové nápojové obaly zálohuje 11 štátov, ktoré vyzbierajú a recyklujú 490 obalov/obyv. ročne v porovnaní so štátmi bez zálohovania, ktoré triedením vyzbierajú a recyklujú iba 191 obalov/obyv. ročne. Nižšie uvedená tabuľka znázorňuje pokles voľne pohodených odpadov po zavedení zálohovania.

  • ďalej je zálohovanie jednorázových nápojových obalov zavedené aj v 8 kanadských provinciách a v Južnej Austrálii

Pokles voľne pohodených odpadov po zavedení zálohovania jednorázových nápojových obalov v štátoch USA (Zdroj: Container Recycling Institute, www.bottlebill.org)

štát

pokles voľne pohodených odpadov z nápojových obalov

celkový pokles voľne pohodených odpadov

New York

70-80%

30%

Oregon

83%

47%

Vermont

76%

35%

Maine

69-77%

34-64%

Michigan

84%

41%

Iowa

76%

39%

Massachusetts


30-35%


Je verejnosť za zálohovanie?

Za zálohovanie jednorázových jednorázových nápojových obalov sa vyslovilo v dvoch petíciách cca 29 000 občanov, takmer 80 občianskych neziskových organizácií (z oblasti ochrany životného prostredia, spotrebiteľov, ľudských práv), zástupcovia viacerých miest a obcí (Dubnica nad Váhom, Palárikovo, Turňa nad Bodvou, ...), mnohí odborníci z akademickej obce a 50 významných osobností spoločenského života na Slovensku. Ministerstvo životného prostredia SR sa snaží presadiť zálohovanie už od roku 2001.

Slovensko si to nemôže dovoliť?

Tento argument počujeme často z úst nápojárskeho priemyslu, ktorý sa všetkými možnými spôsobmi snaží znemožniť zavedenie zálohovania jednorázových nápojových obalov podsúvaním nepravdivých tvrdení i napriek snahám Ministerstva životného prostredia, odborným argumentom Priateľov Zeme – SPZ a podpore verejnosti.

Po ekonomickej stránke by zavedenie zálohovania nemalo predstavovať problém a ani sa výrazne prejaviť na cene nápojov. Napríklad v Nórsku pred približne 2 rokmi sa zálohovanie PET obalov nad 1 l premietalo v cene nápoja vo výške „0“ nórskych korún. Zálohovanie sa samofinancovalo iba z príjmov systému (predaj druhotnej suroviny a nevyžiadané zálohy).

Výsledky ekonomickej štúdie Fakulty financií UMB v Banskej Bystrici hovoria o zvýšení cien nápojov v PET fľašiach v prípade zavedenia zálohovania iba o 0,1 – 0,5 Sk. Pri výške zálohy 4 Sk by sa dokonca cena nemusela zvyšovať vôbec.I napriek týmto faktom a snahám, zálohovanie jednorázových jednorázových nápojových obalov na Slovensku stále chýba ...


Viac informácií o zálohovaní jednorázových nápojových obalov môžete nájsť na stránkach:

www.zakonoobaloch.sk

www.bottlebill.org

www.spz.sk


Štúdia: Analýza voľne pohodených odpadov v prostredí Slovenskej Republiky, 2005 - stiahnuť PDF [1,2 MB]

Posledná úprava Štvrtok, 18 Február 2010 14:37
 
Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe