Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Odpady a bioodpady Informácie o téme a kontakty Pripomienky o.z. CEPTA k novele zákona o odpadoch z 27.8.2012
Pripomienky o.z. CEPTA k novele zákona o odpadoch z 27.8.2012 PDF Tlačiť E-mail

27.8.2012 MŽP predložilo návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z.

Predložený návrh bohužiaľ nemá ambíciu riešiť pálčivé problémy odpadového hospodárstva SR, ale len narýchlo splniť povinnosť

zapracovať Rámcovú smernicu o odpade 2008/98/ES, aby sa SR vyhla sankciám zo strany EU.

K predloženému návrhu novely zákona máme nasledovné pripomienky:

1.         Hierarchia a ciele odpadového hospodárstva

Hoci navrhované nové znenie § 3 zákona o odpadoch s názvom „Hierarchia a ciele odpadového hospodárstva“ (bod 9. návrhu novely) je presnejšie ako súčasné, písmená a) až e) navrhujeme doplniť nasledovne:

„a) predchádzanie vzniku odpadu,

b) príprava na opätovné použitie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písm. a),

c) recyklácia, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písm. a) alebo b),

d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písm. a), b) alebo c),

e) zneškodňovanie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písm. a), b), c) alebo d).

Odôvodnenie:

Považujeme za dôležité v hierarchii odpadového hospodárstva zdôrazniť, že následný (horší) spôsob nakladania s odpadom sa použije len v prípade, ak nie je možné použiť spôsob vyššie v hierarchii. V navrhovanom texte toto chýba.

 

Pripomienka je zásadná.

2. Zmiernenie povinnosti vypracovania programu odpadového hospodárstva (POH)

Predložený návrh novely zákona zmierňuje povinnosť vypracovať POH pre pôvodcov odpadu s ročnou produkciou nad 10 t nebezpečných odpadov (v súčasnosti 1 t) alebo 100 t ostatných odpadov (v súčasnosti 10 t) a pre obce nad 5 000 obyv. (v súčasnosti každá obec).

Navrhujeme ponechať súčasné nastavenie povinnosti tvorby POH.

Odôvodnenie:

POH je základným, strategickým a koncepčným dokumentom odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu, definuje jednotlivé toky odpadu a nakladanie s ním. Naviac umožňuje prenos cieľov OH z národnej úrovne, napr. pri efektívnosti separovaného zberu, preniesť na nižšiu úroveň – samosprávy, čo je pre KO výkonná zložka, umožňuje spätnú kontrolu, efektívne prispôsobenie, úpravu jednotlivých opatrení a pod. Preto považujeme vytváranie POH za dôležité. Predovšetkým pre malé obce bude dobré pripraviť podporné dokumenty ako metodiku, vzor, informačné a vzdelávacie aktivity a pod.

Pripomienka je zásadná.

3. Doplnenie finančného krytia opatrení POH

Bod 15 definuje § 6b – Program predchádzania vzniku odpadu.

Do ods. 4 navrhovaného § 6b navrhujeme doplniť:

(4) Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje ciele predchádzania vzniku odpadu, existujúce opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov a v prípade potreby návrhy nových opatrení na dosiahnutie týchto cieľov. Zámerom takýchto cieľov a opatrení je prerušiť spojenie medzi hospodárskym rastom a environmentálnymi vplyvmi spojenými so vznikom odpadu. Program predchádzania vzniku obsahuje aj vyjadrenie finančného krytia jednotlivých opatrení. Súčasťou programu predchádzania vzniku je aj vyhodnotenie účinnosti opatrení uvedených v prílohe č. 4a alebo iných existujúcich opatrení.

Odôvodnenie:

Akýkoľvek plán alebo program, hoci môže byť progresívny a ambiciózny sa bez alokovaných financií stáva nevykonateľným. Preto považujeme za dôležité, aby súčasťou programu bolo aj finančné krytie jednotlivých opatrení.

Pripomienka je zásadná.

4. Absencia riešenia zásadných problémov OH

Chápeme, že ambíciou predloženého návrhu novely zákona nie je riešiť pálčivé problémy odpadového hospodárstva SR, ale len narýchlo splniť povinnosť zapracovať Rámcovú smernicu o odpade 2008/98/ES, aby sa SR vyhla sankciám zo strany EU.

Zdôrazňujeme však, že okrem zapracovania legislatívy EÚ a iných zlepšeniach, ktoré tento návrh novely prináša (napr. zavedenie povinnosti triediť aj kuchynský BRO), je potrebné riešiť aj zásadné problémy v odpadovom hospodárstve SR, najmä:

-  nastavenie legislatívneho rámca tak, aby predchádzanie a zhodnocovanie odpadov bolo pre obce ekonomicky výhodnejšie ako ich zneškodňovanie na skládke – najmä formou rozšírenej zodpovednosti a vyšších recyklačných príspevkov zo strany výrobcov, ako aj motivačnými opatreniami prevencie vzniku odpadov;

-  účinné zníženie nelegálne odhodeného odpadu (littering) zavedením zálohovania jednorazových nápojových obalov;

-  zavedenie finančného mechanizmu na podporu zhodnocovania BRO (vrátane kuchynského) napr. použitím financií získaných zvýšením poplatku za uloženie odpadov na skládku

-  zlepšenie preukazovania a dokladovania toku odpadov – informačný systém

-  predchádzanie krádežiam kovov a majetku zavedením zákazu výkupu kovov od fyzických osôb

Veríme, že MŽP čím skôr vypracuje návrh zákona o odpadoch, ktorý bude riešiť aj tieto zásadné problémy.

Pripomienka je zásadná.

Posledná úprava Streda, 20 Február 2013 13:30
 
Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe