Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Waste and biowaste Informácie o téme a kontakty Analýza nakladania s komunálnym odpadom v SR, príklady z krajín EÚ a návrhy riešení
Analýza nakladania s komunálnym odpadom v SR, príklady z krajín EÚ a návrhy riešení PDF Print E-mail

Slovensko stojí na rozmedzí ďalšieho smerovania odpadového hospodárstva. V roku 2013 sa plánuje prijať nový zákon o odpadoch, od ktorého sa čakáva nastavenie ekonomického prostredia odpadového hospodárstva smerom k prevencii a zhodnocovaniu odpadov, aby SR mohla napĺňať ciele  ealturópskej legislatívy. 22.2.2012 vláda SR schválila nový Program odpadového hospodárstva na roky 2011-2015, ktorý definuje konkrétne ciele pre jednotlivé komodity a roky. Očakávaná je aj zmena vo fungovaní Recyklačného fondu jeho reformou, resp. nahradením iným transparentným a efektívnym mechanizmom podpory separovaného zberu a recyklácie v SR.

Situácia je predovšetkým pre obce neudržateľná, kedy náklady na separovaný zber sú v mnohých samosprávach 2-3 násobne vyššie ako uloženie komunálneho odpadu na skládky, účinnosť separácie je nízka, veľa zhodnotiteľných komodít končí na skládkach, veľa vyseparovaných komodít sa vyváža do zahraničia, náklady na komunálny odpad v obci v mnohých prípadoch nevykrýva výber miestneho poplatku za komunálny odpad, chýba podpora a systémové riešenie zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu ako aj likvidácie čiernych skládok v krajine.

Vo verenej diskusii, aj u niektorých dôležitých aktérov, odznievajú neodborné tvrdenia, v rámci ktorých predkladajú nerealistické, či neefektívne návrhy. Na riešenie niektorých problémov nakladania s tuhým komunálnym odpadom (TKO) však jestvujú v praxi zavedené účinné opatrenia v okolitých krajinách EÚ s úspešnými environmentálnymi a ekonomickými výsledkami v praxi.

O. z. CEPTA vypracovalo štúdiu, ktorá analyzuje súčasný stav nakladania s komunálnym odpadom, prináša príklady z iných krajín EÚ a navrhuje opatrenia na zlepšenie situácie smerom od skládkovana ku zhodnocovaniu odpadu.

Pre riešenie problémov súčasného odpadového hospodárstva SR navrhuje o. z. CEPTA prijať nasledovné opatrenia:

  • Zvýšenie poplatkov za ukladanie komunálnych odpadov na skládky. Poplatok za ukladanie odpadu na skládku je dôležitý nástroj na presmerovanie toku odpadu od zneškodňovania na skládkach ku zhodnocovaniu. Pri správnom nastavení zvýšenie nemusí mať negatívny dopad na rozpočet odpadového hospodárstva miest a obcí, naopak, vygeneruje pre ne množstvo financií na podporu prevencie vzniku odpadu a zlepšenie odpadového hosporárstva.

  • Recyklačný fond – ako ďalej? Nepopierame významný podiel Recyklačného fondu na zlepšení odpadového hospodárstva v SR, ale neprehliadame aj jeho nedostatky, prešľapy a chyby. Pre ďalšie pôsobenie bude potrebná jeho zásadná reforma. Ak toto nebude možné bude lepše ho zrušiť.

  • Potvrdenia o zhodnotení odpadu (tzv. „potvrdenky“) a preukazovanie tokov odpadu. Je lepšie potvrdenky zrušiť alebo zachovať? Ako preukazovať toky odadov? Podrobnejšie v štúdii.

  • Autorizácia oprávnených organizácií dôležitá pre reálnu implementáciu rozšírenej zodpovednosti výrobcov za vzniknuté odpady a zlepšenie podpory recyklácie odpadov z obcí a miest.

  • Nastavenie minimálnych limitov zhodnotenia odpadov. Navrhujeme prehodnotiť a zvýšiť recyklačné ciele pre jednotlivé druhy odpadov.

  • Zavedenie zálohovania jednorazových nápojových obalov (JNO). Zálohovanie JNO považujeme za jedno z mála skutočne účinných riešení problému nelegáne odhodeného odpadu v krajine (littering). Zálohovanie JNO navyše zabezpečí podstatné zvýšenie miery recyklácie zálohovaných materiálov (PET, hiník a pod.) a zlepší čistotu vyzbieraných surovín.

  • Podpora prevencie vzniku a škodlivosti odpadov – preventívnymi opatreniami konkretizovanými v štúdii znižovať zvorbu a škodlivosť odpadov.

  • Zabezpečenie finančného krytia opatrení POH SR. Akýkoľvek dobrý plán (v tomto prípade Program odpadového hospodárstva SR - POH SR) je nefunkčný, ak prijaté opatrenia na naplnenie cieľov nie sú kryté finančnými zdrojmi. Preto je potrebné prepojiť poskytovanie finančnej podpory z fondov na ktoré má MŽP SR dosah, vrátane EÚ fondov, s cieľmi a aktivitami POH SR. Ciele POH SR musia byť pevne previazané s rozpočtom, čo znamená, že musí byť jasné, či a aké financie sú na príslušné opatrenie a z akého zdroja. Toto je potrebné aj pri nižších úrovniach POH (kraje, obce).

  • Kontrola neplatičov (tzv. free riders) eliminovať nezodpovedných výrobcov a dovozcov, ktorí neprispievajú do systému a teda nezabezpečujú zhodnotenie svojich budúcich odpadov, ktoré uvádzajú na trh ako výrobky či obaly.

  • Motivácia samospráv k prechodu na množstvové poplatky za odpady. Množstvové poplatky predstavujú potenciál ekonomickej motivácie k prevencii vzniku odpadov a ich triedeniu.

Podrobnejšie o jednotlivých návrhoch ako aj o analýze odpadového hospodárstva sa dočítate v štúdii:

Last Updated on Tuesday, 13 August 2013 09:44
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie