Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov
Páčia sa vám aktivity oz CEPTA?
Stanovy staré PDF Print E-mail
Written by Administrátor   

Stiahnuť schválené stanovy s pečiatkou (2MB) Stiahnuť stanovy (150kB) STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA CEPTA

 

1. NÁZOV

Názov občianskeho združenia: Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA)

 

2. SÍDLO

Sídlom združenia je Nográdyho 39, 960 01 Zvolen

 

3. CIEĽ ČINNOSTI A FORMY ČINNOSTI

Cieľ OZ: Podpora, realizácia a rozvoj trvaloudržateľných alternatív v spoločnosti na politickej, praktickej a informačnej úrovni.

 

Hlavné oblasti pôsobenia:

a) oblasť hospodársko-spoločenská – napr. poľno- a lesné hospodárstvo, vidiek, odpadové hospodárstvo, energetika, stavebníctvo...

b) oblasť ochrany životného prostredia, prírody a kultúrneho dedičstva – napr. pesticídy, agro-environmentálne opatrenia...

b) oblasť ekonomiky – napr. LETS systémy, časové banky, etické bankovníctvo, lokálne výrobno-spotrebné systémy...

c) oblasť celoživotného vzdelávania – napr. Waldorfské a zážitkové školstvo, kurzy ďalšieho resp. celoživotného vzdelávania...

d) oblasť výchovy, voľno-časových aktivít pre deti a mládež - napr. Zálesák...

e) oblasť zdravého životného štýlu – fyzické, duševné a duchovné zdravie, dobrovoľná skromnosť...

 

Hlavné činnosti združenia sú:

a) tvorba, koordinácia a realizácia projektov (lokálne, národné, medzinárodné)

b) poradenstvo a konzultácie

c) výchovné, voľno-časové a vzdelávacie aktivity (krúžky, tábory, záujmové skupiny, diskusie, stretnutia, školenia, kurzy)

d) odborná posudková a audítorská práca

e) podpora a realizácia výroby, distribúcie a predaja produktov traloudržateľného poľnohspodárstva, vidieka a tradičných remesiel

f) informačné, propagačné, osvetové a reklamné aktivity

g) koordinácia aktivít podporujúcich trvaloudržateľné alternatívy na národnej aj medzinárodnej úrovni

 

4. SPOLOČENSKÉ A PRÁVNE POSTAVENIE

Združenie je dobrovoľné zoskupenie fyzických a právnických osôb, ktoré sa snažia napĺňať cieľ združenia. Vo svojej činnosti rešpektuje právne predpisy platné na území SR, schválené stanovy a vnútorné pravidlá združenia. Združenie je mimovládnou a neziskovou občianskou organizáciou, ktorá svoju činnosť vyvíja nezávisle od politických strán a záujmov hospodárskych organizácií. Združenie je právnickou osobou.

 

5. ČLENSTVO

1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia sa môžu stať fyzické osoby, záujmové skupiny (napr. krúžky) ale aj právnické osoby (napr. iné OZ).

2. Členstvo v OZ je: riadne a pridružené.

3. Riadne členstvo fyzickýchosôb vzniká uplynutím 1 roka z pridruženého členstva následným zápisom do listiny členov združenia, pri splnení podmienok pre vznik riadneho členstva. Riadnymi členmi sú automaticky všetci zakladajúci členovia OZ. Podmienky pre vznik riadneho členstva:

a) aktívna činnosť v OZ počas pridruženého členstva

b) záujem o riadne členstvo

c) schválenie Radou OZ

4. Právnické osoby sa riadnym členom s jedným hlasovacím právom stávajú po schválení ich vstupu Radou resp. Valným zhromaždení OZ.

5. Pridružené členstvo v OZ vzniká prijatím nového člena OZ na základe jeho žiadosti. 

6. Členovia OZ majú právo:

- zúčastňovať sa na rozhodovaní podľa dohodnutých pravidiel

- voliť a byť volení do orgánov združenia

- byť informovaní o všetkých záležitostiach a aktivitách združenia (aj elektronickou cestou)

- predkladať návrhy a žiadať vysvetlenia od orgánov združenia

- nahliadať do spisov združenia

- užívať majetok združenia v súlade s prijatými pravidlami a na plnenie úloh združenia.

- navrhovať a realizovať projekty/činnosti, schválené Radou združenia. Po ich schválení preberá za realizáciu projektu resp. inej činnosti plnú zodpovednosť (vecnú, právnu a ekonomickú) jeho koordinátor resp. navrhovateľ.

7. Členovia OZ:

- dodržiavajú stanovy a vnútorné pravidlá združenia

- zúčastňujú sa na rokovaniach orgánov združenia, do ktorých boli zvolení

- vykonávajú aktívnu činnosť v rámci plnenia poslania a programu združenia

- platia členské príspevky, ktorých výšku a spôsob úhrady určuje Rada hromada, a to vždy na kalendárny rok dopredu.

8. Zánik členstva. Členstvo v OZ zaniká písomným oznámením o ukončení členstva; vylúčením, ktoré schvaľuje Rada OZ 2/3 väčšinou platných hlasov, prípadne úmrtím resp. zánikom člena.

 

6. ORGÁNY ZDRUŽENIA

Rada OZ. Riadiacim a výkonným orgánom OZ je Rada OZ. Rada OZ je minimálne 3 členná. Volí sa na obdobie 2 rokov. Právo voliť a byť volení majú len riadni členovia OZ. Členovia Rady OZ si medzi sebou volia: predsedu OZ, podpredsedu OZ, a pokladníka OZ (funkcie môžu byť aj spojené). Rada OZ sa schádza podľa potreby, spravidla v 3 mesačných cykloch na riadnych zasadnutiach Rady OZ. Zasadnutia Rady OZ zvoláva predseda Rady OZ z vlastného podnetu alebo na oficiálnu žiadosť aspoň dvoch členov Rady OZ, alebo na žiadosť aspoň 30% riadnych členov OZ. Rada OZ schvaľuje závery s podporou minimálne 2/3 hlasov (súhlas predsedu OZ je potrebný vždy), a to i prostredníctvom elektronickej komunikácie, telefonátom s následne dodaným uchovateľným stanoviskom (mail, fax – ktorý je možné vytlačiť na papier, spätne overiť, potvrdiť a priložiť ho k dokumentom z jednania), príp. poštou.

 

Činnosť Rady OZ. Rada OZ koordinuje činnosť členov OZ, rozhoduje o použití spoločných finančných prostriedkov OZ, posudzuje návrhy projektov členov OZ a rozhoduje o ich podaní, menuje riadnych členov OZ a vytvorí Akčný plán činnosti OZ na rok (spravidla do konca januára príslušného roku). Rada OZ je povinná viesť finančný denník, raz ročne predkladať valnému zhromaždeniu správu o hospodárení OZ, odpočet svojej činnosti a správu o plnení Akčného plánu činnosti OZ. Rada OZ stanovuje výšku členského príspevku.

 

Predseda OZ je štatutárnym zástupca OZ. Zastupuje OZ navonok, podpisuje dokumenty v mene OZ. Ďalej najmä:

a, zvoláva zasadnutia Rady OZ

b, koordinuje činnosť Rady OZ

c, zvoláva Valné zhromaždenia OZ a riadi jej priebeh.

V prípade, že predseda z akýchkoľvek dôvodov nemôže vykonávať svoju činnosť v OZ, zastupuje ho podpredseda, alebo iný, Radou poverený a platným hlasovaním menovaný člen OZ. 

 

Valné zhromaždenie OZ (ďalej VZ) je najvyšším orgánom OZ. Členmi VZ sú všetci členovia OZ. Pridružení členovia sa VZ zúčastňujú bez hlasovacieho práva, majú však právo predkladať pripomienky a návrhy. VZ sa spravidla schádza raz ročne.

Jej závery sú právoplatné ak sú schválené 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov OZ.

 

Valné zhromaždenie OZ:

a, 2/3 väčšinou platných hlasov schvaľuje zloženie Rady, príp. Revíznej komisie OZ, správu o hospodárení ako aj rozpočet OZ

b, 2/3 väčšinou platných hlasov schvaľuje priority a dlhodobú stratégiu OZ (napr. na 3 roky)

c, predkladá a diskutuje o návrhoch na zmeny a doplnky stanov OZ, schvaľuje ich Rada OZ

d, podáva návrhy činnosti OZ, rozoberá prípadné spory, sťažnosti členov OZ – predkladá návrhy na ich riešenie, rozhodnutia prijíma Rada OZ

g, na návrh riadnych členov OZ môže v zdôvodnených prípadoch navrhnúť odvolanie predsedu alebo niektorého z členov Rady OZ a vypísať pre riadnych členov dodatočné voľby do Rady OZ. Na odvolanie predsedu alebo iného člena Rady OZ je potrebná 2/3 väčšina zúčastnených (aj elektronicky) hlasov a 2/3 podpora Rady OZ.

h, člen VZ môže v prípade svojej neprítomnosti vyjadrovať postoj a hlasovať aj overenou elektronickou cestou (mail, fax) a to najneskôr do začatia VH

ch, na návrh riadneho člena schvaľuje VZ 2/3 väčšinou platných hlasov prijímanie príp. zmenu vnútorných pravidiel OZ .

 

Rozhodnutia a prijaté odporúčania VZ, ako aj Rady OZ sú záväzné pre všetkých členov OZ.

 

Revízna komisia OZ kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov, ako aj vedenie evidencie jednotlivých projektov, za ktoré sú zodpovední ich koordinátori. Revízna komisia predkladá svoju správu VZ.

 

7. HOSPODÁRENIE 

 

 

Hospodárenie sa uskutočňuje v závislosti od predložených , schválených projektov a iných činností - podľa schváleného rozpočtu, ak taký bol prijatý. OZ hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických a právnických osôb, dotácie a granty od právnických osôb, poplatky za vykonané služby príp. sprostredkovanie, predaj tovaru. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu činností, smerujúcich k dosiahnutiu cieľa OZ. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže OZ vykonávať aj hospodársku činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov, poslania OZ, v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami.

 

 

 

 

8. ZÁNIK ZDRUŽENIA

V prípade zániku združenia o jeho majetku rozhodne Valné zhromaždenie tak, aby ďalšie využívanie tohto majetku bolo v súlade s cieľom činnosti združenia.

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Stanovy OZ sú po schválení zakladajúcimi členmi záväzné pre každého jeho člena.

Stanovy sú platné dňom podpisu zakladajúcimi členmi OZ.

Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

 

 

 

 

Prípravný výbor občianskeho združeniaCentrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA) 


Ministerstvo vnútra SR

odbor všeobecnej vnútornej správy

Drieňová 22, 812 72 Bratislava

 

 

 

Návrh na registráciu občianskeho združenia 

 

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov podávame ako členovia prípravného výboru návrh na registráciu občianskeho združenia „Centrum pre podporu trvaloudržateľných alternatív - (CEPTA)“ so sídlom na Zlatovskej 6, 91105 Trenčín.

Za splnomocnenca oprávneného konať v mene prípravného výboru bol poverený:

 

Daniel Lešinský, rod. číslo: 741025/9637, adresa: Zlatovská 6, 91105 Trenčín 

 

 

 

Členovia prípravného výboru (návrh):

 

Igor Chyra, rod. číslo: 600214/6865, adresa: Cesta na Kráľovej 25, 960 01 Zvolen

 

Miloš Veverka, rod. číslo: 781025/8499, adresa: Karpatská 5, 010 01Žilina

 

Daniel Lešinský, rod. číslo: 741025/9637, adresa: Zlatovská 6, 91105 Trenčín

 

Vo Zvolene dňa 13.03.2005

 

 

Prílohy:

 

- stanovy v dvoch vyhotoveniach

 

- kolok v hodnote 1000,- Sk

 

 

 

 

Zoznam a zakladajúcich členov:

 

1. Daniel Lešinský

 

2. Igor Chyra

 

3. Miloš Veverka

 

4. Milan Rusko

 

5. Branislav Urban,

 

6. Katarína Ľuptáková

 

7. Michal Lešinský

 

8. Richard Böhmer

 

9. Alena Ilavská

 

10. Zálesácke stredisko - Zvolen

 

 

 

Hospodárenie sa uskutočňuje v závislosti od predložených , schválených projektov a iných činností - podľa schváleného rozpočtu, ak taký bol prijatý. OZ hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických a právnických osôb, dotácie a granty od právnických osôb, poplatky za vykonané služby príp. sprostredkovanie, predaj tovaru. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu činností, smerujúcich k dosiahnutiu cieľa OZ. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže OZ vykonávať aj hospodársku činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov, poslania OZ, v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami.

Last Updated on Tuesday, 29 April 2008 11:27
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie